Leveringen - 258223-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Vadsø: Personal computers

2020/S 106-258223

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Bjørn Breivik
E-mail: brbj@sykehusinnkjop.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/131072117.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A National Procurement of Clients and Monitors

Referentienummer: 2020/913
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
30213300 Desktop computers
30231300 Beeldschermen
30231310 Platte beeldschermen
30231320 Touchscreenmonitors
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2020

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020