Leveringen - 258227-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Oslo: Hulpmiddelen voor gehandicapten

2020/S 106-258227

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arbeids-og Velferdsetaten (NAV)
Nationaal identificatienummer: 889640782
Postadres: Postboks 5, St Olavs plass
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0130
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Martha Helene Nogva
E-mail: nav.anskaffelser@nav.no
Telefoon: +47 21071000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/130622401.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/130622401.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/130622401.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20/9988 Jogging Strollers/Terrain Strollers with Electrical Assistance and Electrical Wheelchair/Sledge for Ball Games

Referentienummer: 20/9988
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Norwegian Labour and Welfare Administration c/o NAV Economy and Management Division, the Procurement Division, hereafter called the contracting authority, invites tenderers to an open tender competition for the procurement of jogging strollers/terrain strollers with electrical assistance and electrical wheelchair/sledge for ball games.

The purpose of the procurement is:

— to establish an assortment of jogging strollers/terrain strollers with electrical assistance and electrical wheelchair/sledge for ball games that cover the majority needs of the relevant users;

— to ensure that relevant service elements are connected to the products.

Contracts will be signed for each lot with a sufficient number of suppliers to cover the majority of the users' needs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 36 440 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrical Wheelchair/Sledge for Ball Games

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33193100 Invalidewagentjes en rolstoelen
33196000 Medische hulpmiddelen
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electrical wheelchairs/sledges for ball games, accessories, spare parts and services.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 240 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority has the option to extend the contract one or more times, for a period of up to 2 years, cf. part II of the framework agreement point 1.5.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracting authority has the option to extend the contract one or more times, for a period of up to 2 years, cf. part II of the framework agreement point 1.5.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Only the tender letter is to be uploaded in this subcontract.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jogging Strollers/Terrain Strollers with Three or Four Wheels and Electrical Assistance

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33193100 Invalidewagentjes en rolstoelen
33196000 Medische hulpmiddelen
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jogging strollers/terrain strollers with three or four wheels and electrical assistance, accessories, spare parts and services.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 200 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority has the option to extend the contract one or more times, for a period of up to 2 years, cf. part II of the framework agreement point 1.5.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracting authority has the option to extend the contract one or more times, for a period of up to 2 years, cf. part II of the framework agreement point 1.5.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Only the tender letter is to be uploaded in this subcontract.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

All-terrain Chair with One or Two Wheels and Electrical Assistance

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33193100 Invalidewagentjes en rolstoelen
33196000 Medische hulpmiddelen
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

All-terrain chair with one or two wheels and electrical assistance, accessories, spare parts and services.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority has the option to extend the contract one or more times, for a period of up to 2 years, cf. part II of the framework agreement point 1.5.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracting authority has the option to extend the contract one or more times, for a period of up to 2 years, cf. part II of the framework agreement point 1.5.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Only the tender letter is to be uploaded in this subcontract.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tender Submission

Perceel nr.: Tilbudsinnlevering
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33193100 Invalidewagentjes en rolstoelen
33196000 Medische hulpmiddelen
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Only a signed tender letter is to be uploaded for the lot in question for the lots that tenderers would like to submit a tender for. For example, if a tenderer would like to submit a tender for lots 1 and 3, only one tender letter is to be uploaded in these lots. This is required so that the contracting authority can register participation correctly in Mercell and for the award of the different lots. All other documentation included in the tender (the complete tender) is to be submitted together in the lot ‘Tilbudsinnlevering’ (this lot).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority has the option to extend the contract one or more times, for a period of up to 2 years, cf. part II of the framework agreement point 1.5.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracting authority has the option to extend the contract one or more times, for a period of up to 2 years, cf. part II of the framework agreement point 1.5.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Complete tenders must be uploaded in this lot.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tax and VAT.

Requirement: norwegian tenderers must have settled arrangements for payment of taxes and VAT.

Documentation requirement:

Norwegian tenderers: a tax and VAT certificate from the tax authorities, not older than 6 months from the tender deadline. Organisational and legal position of the tenderer.

Requirement: the tenderer must be a legally established company.

Documentation requirement for Norwegian tenderers: company registration certificate from the Brønnøysund Register Centre. Documentation requirement:

foreign tenderers: certificate for registration in a register of business enterprises as stated in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Oslo.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Postadres: Postboks 2106 Vika
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020