Leveringen - 258230-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Medische sets

2020/S 106-258230

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO073 Finnmark
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Beate Holter
E-mail: beate.holter@sykehusinnkjop.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/119133042.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedure Packages — Førde

Referentienummer: 2019/999
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141620 Medische sets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority would like to enter into framework agreements for procedure packages for Førde Health Trust.

The contract is divided into 12 lots:

1) hand packages,

2) hip packages, back access,

3) hip packages, front access,

4) knee packages,

5) shoulder packages,

6) law packages,

7) cystoscopy packages,

8) TUR-packages,

9) section packages,

10) vaginal packages,

11) FESS-packages,

12) Myringo plastic packages.

Tenders can be submitted for one or more of the lots.

See Annex 1 Price Form — for further specifications and the estimated volume.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 660 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procedure Packages — Førde: Lots 1-12

Perceel nr.: 1-12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141620 Medische sets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
Voornaamste plaats van uitvoering:

The hospitals in Helse Førde.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contracting authority would like to enter into framework agreements for procedure packages for Førde Health Trust.

The contract is divided into 12 lots:

1) hand packages,

2) hip packages, back access,

3) hip packages, front access,

4) knee packages,

5) shoulder packages,

6) jaw packages,

7) cystoscopy packages,

8) TUR-packages,

9) section packages,

10) vaginal packages,

11) FESS-packages,

12) Myringo plastic packages.

Tenders can be submitted for one or more of the lots.

See Annex 1 Price Form — for further specifications and the estimated volume.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Total costs / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 234-574718
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1-12
Benaming:

Procedure Packages — Førde: Lots 1-12

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mølnlycke Health Care AS
Postadres: Grensesvingen 9
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 0661
Land: Noorwegen
Telefoon: +47 22706370
Fax: +47 22706390
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1-12
Benaming:

Procedure Packages — Førde: Lots 1-12

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VINGMED AS
Postadres: Solbråveien 13
Plaats: Asker
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 1383
Land: Noorwegen
Telefoon: +47 67580680
Fax: +47 67101212
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Any enclosed studies and brochures can be in Norwegian, a Scandinavian language or English.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Stavanger tingrett
Plaats: Stavanger
Postcode: 4001
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020