Diensten - 258237-2020

03/06/2020    S106

Noorwegen-Aukra: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 106-258237

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aukra Kommune
Nationaal identificatienummer: 964981337
Postadres: Aukraringen 25
Plaats: Aukra
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 6480
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Torstein Andreas Engstad
E-mail: torstein.engstad@aukra.kommune.no
Telefoon: +47 71171558
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/131047743.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.aukra.kommune.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/131047743.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/131047743.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Winter Maintenance Aukra Municipality 2020-2021 Including Options. New Publication for Lot 5

Referentienummer: 20-866
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Snow clearing and gritting of municipal and private roads in Aukra Municipality.

Snow clearing by tractors, lorries or wheeled loaders the delivery of road sand.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 250 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113910 Materiaal voor gladheidsbestrijding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO053 Møre og Romsdal
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aukra, NORWAY.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Winter maintenance of municipal roads in the period 2020 to 2021. Options for 1 + 1 + 1 year extension.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 250 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/10/2020
Einde: 15/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Options for 1 + 1 + 1 + 1 year extension of the contract.

The options are mutual.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options for 1 + 1 + 1 + 1 year extension of the contract.

The options are mutual.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Aukra Civic Centre.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Aukra Municipality, ROR procurement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Romsdal Tingrett
Postadres: Postboks 2516
Plaats: Molde
Postcode: 6412
Land: Noorwegen
E-mail: romsdal.tingrett@domstol.no
Internetadres: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/romsdal-tingrett/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Romsdal Tingrett
Postadres: Postboks 2516
Plaats: Molde
Postcode: 6412
Land: Noorwegen
E-mail: romsdal.tingrett@epost.no
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020