Diensten - 258244-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Onderhoud van fotokopieermachines

2020/S 106-258244

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 093-223252)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Innovasjon Norge
Nationaal identificatienummer: 986399445
Postadres: Akersgata 13
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0158
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Anne-Berit Østby Urke
E-mail: anne-berit.ostby.urke@innovasjonnorge.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/129370050.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.innovasjonnorge.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operation of Multifunction Printers

Referentienummer: 2020/524145
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50313200 Onderhoud van fotokopieermachines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement will cover the contracting authority's need for the operation of multifunction printers (MFP).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-223252

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: