Leveringen - 258259-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106

Noorwegen-Oslo: Speciale voertuigen

2020/S 106-258259

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: The Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA)
Postadres: Grev Wedels plass 1
Plaats: Oslo
Postcode: 0151
Land: Noorwegen
Ter attentie van: Geir Helgerud
E-mail: ghelgerud@mil.no
Telefoon: +47 67863756

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://forsvaret.no/forsvarsmateriell

Elektronische toegang tot informatie : https://permalink.mercell.com/130831782.aspx

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://permalink.mercell.com/130831782.aspx

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34114000 Speciale voertuigen, 34114121 Ambulances, 34114122 Voertuigen voor patiëntenvervoer, 35400000 Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

Beschrijving
Speciale voertuigen .
Ambulances .
Voertuigen voor patiëntenvervoer .
Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.8.2020 - 15:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere Norwegian.