Leveringen - 258290-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Zürich: Laagspanningskabel

2020/S 106-258290

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf
Postadres: Luggwegstrasse 65
Plaats: Zürich
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 8048
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Hans-Ueli Elsener
E-mail: hans-ueli.elsener@vbz.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Adres van het kopersprofiel: www.vbz.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1137367
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung Fahrleitungskabel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31321210 Laagspanningskabel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffungsgegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung von Fahrleitungskabel gemäß den Ausschreibungsunterlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31321200 Laagspannings- en middenspanningskabels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verkehrsbetriebe Zürich

Luggwegstrasse 67

8048 Zürich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffungsgegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung von Fahrleitungskabel gemäß den Ausschreibungsunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Gesamtpreis / Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Die Vergabestelle hat das Recht, den Vertrag um 2 weitere Jahre zu verlängern.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Zürich

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Verfahrensgrundsätze: Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäß § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu vergeben.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Schlusstermin/Bemerkungen: Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend! Nicht fristgerecht und unvollständig eingereichte Angebote werden ausgeschlossen.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 29.5.2020, Dok. 1137367

Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 15.6.2020.

Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab ohne Angaben bis 13.7.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020