Leveringen - 258317-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Sheffield: Elektrische uitrusting

2020/S 106-258317

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The University of Sheffield
Postadres: Procurement Office, Arts Tower, Western Bank
Plaats: Sheffield
NUTS-code: UKE32 Sheffield
Postcode: S10 2TN
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: dave.middle@sheffield.ac.uk
Telefoon: +44 1142221560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/sheffield/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2419/DM - Thin Film Deposition System

Referentienummer: 2419/DM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31600000 Elektrische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

As part of the Sir Henry Royce Institute (SHRI) for Materials, the Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield wishes to open tender for a thin film deposition system. The primary function of the system will be to allow the exploration of new materials as either homogeneous single layer films or multilayer stacks. Film thicknesses should be controllable to monolayer levels, such that the system can be used to fabricate ultra-thin films. Initially the system will be targeted at the exploration of high entropy metal alloys, amorphous/crystalline "nanocomposite" metallic coatings for wear and corrosion protection, magnetic thin films and multilayers, and electro-ceramic materials, however we anticipate the system’s reach may extend as we make access available to external users through the SHRI.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 375 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31600000 Elektrische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE32 Sheffield
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Purchase of Equipment for the SHRI - Royce Discovery Centre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 85
Prijs - Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

As described within the tender documents.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-612165
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2419/DM
Benaming:

Thin Film Deposition System

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prevac Sp zo.o
Nationaal identificatienummer: 273374884
Postadres: Raciborska Str. 61
Plaats: Rogow
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 44362
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 150.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: University of Sheffield
Postadres: Western Bank
Plaats: Sheffield
Postcode: S10 2TN
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: University of Sheffield
Postadres: Procurement Office, The Arts Tower, Western Bank
Plaats: Sheffield
Postcode: S10 2TN
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020