Diensten - 258329-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Perth: Openbare voorzieningen

2020/S 106-258329

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perth and Kinross Council
Postadres: 2 High Street
Plaats: Perth
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
Postcode: PH1 5PH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: MFigures@pkc.gov.uk
Telefoon: +44 1738475000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pkc.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00372

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Perth Smart Energy City Programme

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65000000 Openbare voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Perth and Kinross Council is seeking views and information from industry and academia in connection to the Perth Smart Energy City Programme. The programme will support a distributed energy model that enables the decarbonisation of energy production and distribution for consumption at city scale. We would like to develop our collective understanding and mapping out the steps which need to be taken over the short (12-24 months), medium (5 years) and long terms (10 years) to establish the conditions and capabilities for Perth to realise its aspiration to become a genuinely Smart Energy City.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
31682000 Elektriciteitsbenodigdheden
38554000 Elektriciteitsmeters
65310000 Elektriciteitsdistributie
65300000 Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
71313000 Advies inzake milieutechniek
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
79411100 Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
42511110 Warmtepompen
44163120 Stadsverwarmingsbuizen
44622000 Warmteterugwinningssystemen
45232140 Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
45251000 Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrales en verwarmingsinstallaties
09330000 Zonne-energie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
Voornaamste plaats van uitvoering:

Perth and Kinross — Perth City.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perth and Kinross Council is seeking views and information from industry and academia in connection to the Perth Smart Energy City Programme. The programme will support a distributed energy model that enables the decarbonisation of energy production and distribution for consumption at city scale. We would like to develop our collective understanding and mapping out the steps which need to be taken over the short (12-24 months), medium (5 years) and long terms (10 years) to establish the conditions and capabilities for Perth to realise its aspiration to become a genuinely Smart Energy City.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: to register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland website at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=622198

(SC Ref:622198)

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020