Diensten - 258337-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Londen: Telecommunicatiediensten

2020/S 106-258337

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Foreign and Commonwealth Office
Postadres: King Charles Street
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1A 2AH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Craig.Wormleighton@fco.gov.uk
Telefoon: +44 2070081467

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gov.uk/fco

Adres van het kopersprofiel: https://fco.bravosolution.co.uk/web/login.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://fco.bravosolution.co.uk/web/login.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://fco.bravosolution.co.uk/web/login.html
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The ECHO2 Programme: Network Integration Services Procurement

Referentienummer: ECHO2 NSI Project_4466
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority on behalf of the Secretary of State for the Foreign and Commonwealth Office (FCO), the Secretary of State for the Department for International Development (DFID) and the British Council (BC) (collectively the ‘Partners’ or ‘Customers’) intends to award a framework agreement to a single supplier for the provision of Network Integration Services (the ‘Services’).

The contracting authority intends to make the framework agreement available to other UK Central Government bodies.

The services will connect ministerial headquarters and other head offices in the UK with their respective embassies, consulates and other office locations, totaling approximately 532 sites in 180 countries.

There will be no contractual commitment to any part of the services under the framework agreement. However, significant elements are expected to be called off when the framework agreement is awarded (or very shortly thereafter). Please see the descriptive document for further detail.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 184 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32400000 Netwerken
32410000 Lokaal netwerk
32412000 Communicatienetwerk
32412100 Telecommunicatienetwerk
32412110 Internetnetwerk
32413000 Geïntegreerd netwerk
32413100 Netwerkrouters
32415000 Ethernetnetwerk
32416000 ISDN-netwerk
32416100 ISDX-netwerk
32417000 Multimedianetwerken
32418000 Radionetwerk
32420000 Netwerkuitrusting
32421000 Netwerkbekabeling
32422000 Netwerkcomponenten
32424000 Netwerkinfrastructuur
32425000 Netwerkbesturingssysteem
32426000 Netwerkpublicatiesysteem
32427000 Netwerksysteem
32428000 Netwerk-upgrade
32430000 Wide area netwerk
50330000 Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
50331000 Reparatie en onderhoud van telecommunicatielijnen
50332000 Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur
51300000 Installatie van communicatie-uitrusting
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64211000 Openbaretelefoondiensten
64211200 Interlokale telefoondiensten
64214000 Specifieke telefoonnetwerkdiensten voor ondernemingen
64214100 Verhuur van satellietverbindingen
64214400 Verhuur van communicatielijnen over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contracting authority is seeking to select a single supplier who can make available the following services under the framework agreement as included below.

1) Implementation services — the requirements for the implementation of the supplier's solution.

2) Operational Services.

(a) Elective services: the requirements that the supplier shall provide across the customer ICT environment(s) as part of its technical solution and which shall be available for consumption by the customer via optional call offs within the call-off contract.

(i) Network platform — providing the customer with a resilient network traffic management capability using next generation networking technologies.

(ii) Global connectivity services — multi-protocol label switching (MPLS) connectivity, providing the customer with the ability to route network traffic over MPLS links from overseas sites to the UK and between overseas sites with guaranteed capacity and performance levels.

Very small aperture terminal for sites where the provision of other forms of connectivity are not available or a backup connection is required.

(iii) Secure internet gateway — providing the customer with outbound access to enable end users to securely consume services hosted on the internet.

(iv) Software defined perimeter — providing the customer with secure remote connectivity enabling access to its data and applications through a network security framework that dynamically creates one-to-one network connections between each user and the resources that they access.

(v) Next generation firewall — providing the customer with next generation firewall technologies, enhancing and complementing the traditional stateful inspection firewall with other network device filtering functions, such as but not limited to, in-line deep packet inspection, intrusion prevention system and application awareness.

(vi) Encryption devices — providing the customer with encryption services for Official tier data in transit.

(b) Service management: the ongoing service management requirements to support the technical solution, which form part of the services that the supplier shall provide, including obligations in respect of the supplier’s service desk, incident resolution, change management, configuration management, release processes and reporting.

3) Optional services — services such as session border control service may be called off by a customer through a call-off contract.

(a) Session border controllers — support public switched telephone network and cloud unified communications integration to the customer's voice over IP platforms, migrating from legacy in country PSTN solutions.

(b) ITSM Toolset technical integration: technical integration of the Supplier's ITSM toolset with the ITSM toolsets of the customers' for selected support activities.

The successful supplier will be required to complete transition and cutover to new arrangements prior to the expiry of the existing contract on 30 September 2023.

II) Common services and collaborative call-off contracts

The partners intend to work closely together in relation to the services provided under the call-off contracts. There are a number of requirements which the partners anticipates will need to be built in common across all call-off contracts.

III) Subsequent stages

It is anticipated that a maximum of four (4) potential suppliers will receive the ISIT following the selection questionnaire (‘SQ’) stage. Following the evaluation of the initial tenders, the contracting authority reserves the right to award the framework agreement on the basis of the initial tender submitted or invite a maximum of four (4) tenderers to participate in negotiation of the initial tenders.

The contracting authority reserves the right to publish an Invitation to submit subsequent tender, negotiate the subsequent tenders, followed by the invitation to submit final tender submission.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Price / Weging: 40
Prijs - Weging: as above
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 184 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Objective criteria for choosing the limited number of candidates: the top ranking SQ responses that meet the selection criteria and the minimum quality threshold will be selected by the contracting authority in accordance with Regulation 58 of the Public Contracts Regulations 2015 and as set out in the SQ Pack.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Call-off contracts will be for an initial term of up to 5 years, with options to extend for two additional periods of 1 year each.

Customers may vary a call-off contract to include optional services during the call-off contract term.

The supplier shall identify new or potential improvements to the services and, if a customer wishes to proceed, the supplier may benefit from a gain share.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A form of Bond, Guarantee or Parent Company Guarantee may be required from the successful supplier.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

N/A

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 047-112539
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 03/09/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The procurement shall be conducted following a multiple stage process as described in the ISIT. The contracting authority reserves the right to award the framework agreement to a single successful supplier at the conclusion of the initial tender stage or the subsequent tender stage without further negotiation.

Customers receiving services through the framework agreement may be subject to UK Government security requirements. As such, the contracting authority, where required, will apply such measures throughout the procurement as necessary in accordance with Regulation 15(2) of the Public Contracts Regulations 2015, to protect the essential security interests of the UK.

During delivery of the services, some supplier staff may be required to hold a security clearance recognised by the UK Government. This may be required for access to certain classified material and to certain sites. The contracting authority will offer reasonable assistance to tenderers in obtaining security clearances.

The contracting authority reserves the right to cancel, withdraw or discontinue this procurement and, to the extent permissible by law, to make changes to the scope or procedure of this procurement. The contracting authority shall not be liable for any costs, expenses or liabilities incurred by any economic operator directly or indirectly as a result of such withdrawal, discontinuance or change. The contracting authority reserves the right at any time to:

(i) reject any or all responses;

(ii) change the basis, the procedure and timescales set out or referred to within the procurement documents;

(iii) require a potential supplier to clarify any submissions in writing and/or provide additional information (failure to respond adequately may result in disqualification);

(iv) terminate the procurement; and

(v) amend the terms and conditions of the tender other than the minimum requirements.

Initially, in accordance with the ability for the contracting authority to impose requirements aimed at protecting the confidential nature of the information in the procurement documents, access to certain procurement documents (other than the SQ) is restricted to those potential suppliers who are invited to the next stage of the procurement following the evaluation of all responses to the SQ.

Following evaluation of the responses to the SQ, the contracting authority intends to shortlist up to a maximum of four (4) tenderers who have submitted the initial tender to the subsequent stages of the procurement as described in the ISIT. The contracting authority reserves the right to shortlist tenderers during the negotiation stage.

Important information for all potential suppliers:

— All documentation can be found on the FCO's eProcurement portal Jaggaer ONE. URL: https://fco.bravosolution.co.uk/web/login.html

— In order to participate in this procurement, potential suppliers should register on the portal.

— Following registration, potential suppliers should navigate the portal and search for project_4466.

— The contracting authority requires interested suppliers to download, sign and return a non-disclosure agreement (NDA) to gain access to the descriptive document and market engagement synopsis report. An Ethical Walls Agreement (EWA) is required before access is granted to the main SQ and associated documentation. The NDA and EWA can be found at SQ_4466. Failure to complete the required NDA and EWA will prevent potential suppliers from participating further in the procurement.

— Once you have uploaded the signed NDA and EWA, the authority will receive a notification and automatically transfer your supplier details to SQ_4466, which contains the main SQ and associated documents. Once you have access, you should then review the documentation and complete the SQ by the deadline specified.

Following the SQ shortlisting process, potential suppliers shall submit a signed security aspects letter via Jaggaer ONE to gain access to the ISIT.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Foreign and Commonwealth Office
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Any review proceedings will be dealt with in accordance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015 (‘PCR 2015’). Any review proceedings must be brought within the timescales specified by the applicable law. In accordance with the PCR 2015, the contracting authority will incorporate a minimum ten (10) calendar day standstill period from the date information on the award of the contract is communicated to tenderers. The notification will provide full information on the award decision.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Foreign and Commonwealth Office
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020