Diensten - 258340-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Diensten voor het organiseren van evenementen

2020/S 106-258340

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Birmingham Organising Committee for the 2022 Commonwealth Games Ltd
Postadres: One Brindley Place
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
Postcode: B1 2JB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Julie Oakley
E-mail: Procurement@Birmingham2022.com
Telefoon: +44 7951735849

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.Birmingham2022.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Birmingham:-Event-services./79WA638QD3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Birmingham:-Event-services./79WA638QD3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ticketing Service Provider

Referentienummer: PRO.COM.0005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Birmingham 2022 Commonwealth Games Organising Committee (OC) has set the clear objective of providing an operationally excellent ticketing programme. The supplier will play a vital role in collaborating with the OC in setting a high standard for ticketing for international events and processing Customer sales online in accordance with the OC’s ticketing and marketing and communications strategies.

The OC intends to appoint a supplier to manage the end to end ticket sales and distribution for the Birmingham 2022 Commonwealth Games. All ticket sales will transact through the procured ticketing system.

The procured ticketing system will need to transact and process over 1.3 million tickets in the UK and worldwide via a range of sales channels, with the majority of customers booking online.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 900 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952100 Diensten voor het organiseren van culturele evenementen
92621000 Promotie van sportevenementen
22459000 Tickets - QA11
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
Voornaamste plaats van uitvoering:

West Midlands (ENGLAND).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Birmingham 2022 Commonwealth Games Organising Committee (OC) has set the clear objective of providing an operationally excellent ticketing programme. The supplier will play a vital role in collaborating with the OC in setting a high standard for ticketing for international events and processing customer sales online in accordance with the OC’s ticketing and marketing and communications strategies.

The OC intends to appoint a supplier to manage the end to end ticket sales and distribution for the Birmingham 2022 Commonwealth Games. All ticket sales will transact through the procured ticketing system.

The procured ticketing system will need to transact and process over 1.3 million tickets in the UK and worldwide via a range of sales channels, with the majority of customers booking online.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 900 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/09/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/79WA638QD3

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Birmingham:-Event-services./79WA638QD3

To respond to this opportunity, please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/79WA638QD3

Go reference: GO-2020529-PRO-16648753

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Royal Courts of Justice
Plaats: London
Postcode: WC1A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2079476000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020