Diensten - 258359-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Hull: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 106-258359

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hull University Teaching Hospitals NHS Trust
Postadres: Supplies Building, Hull Royal Infirmary, Anlaby Road
Plaats: Hull
NUTS-code: UKE11 Kingston upon Hull, City of
Postcode: HU3 2JZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Julie Wheldon
E-mail: julie.wheldon@hey.nhs.uk
Telefoon: +44 1482608986

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hey.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.hey.nhs.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: NHS Acute Trust
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HEY/17/253/SM — Service Maintenance of Gent/Honeywell Fire Alarm Systems

Referentienummer: DN325539
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The provision of service maintenance for the gent/honeywell fire alarm systems at Castle Hill Hospital, Hull University Teaching Hospitals NHS Trust.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 140 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
31625200 Brandalarmsystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE11 Kingston upon Hull, City of
NUTS-code: UKE12 East Riding of Yorkshire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of service maintenance for the gent/honeywell fire alarm systems at Castle Hill Hospital, Hull University Teaching Hospitals NHS Trust.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Technical support arrangements / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Delivery timescale for spare parts / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Added value/innovative procurement / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Contingency planning / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Sustainability / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Ethical issues / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: Cost per quality point
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for a further 1 x 12 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 147-362130
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

HEY/17/253/SM — Service Maintenance of Gent/Honeywell Fire Alarm Systems

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hesis Ltd
Postadres: Unit 303, Century Building,Tower Street
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKE11 Kingston upon Hull, City of
Postcode: L3 4BJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: claire.wilson@hesis.co.uk
Telefoon: +44 8452002542
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hull University Teaching Hospitals NHS Trust
Postadres: Supplies Department, Hull Royal Infirmary, Anlaby Road
Plaats: Hull
Postcode: HU3 2JZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: julie.wheldon@hey.nhs.uk
Telefoon: +44 1482608986
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020