Diensten - 258368-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Tijdschriften

2020/S 106-258368

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belfast City Council
Postadres: 9-21 Adelaide Street
Plaats: Belfast
NUTS-code: UKN06 Belfast
Postcode: BT2 8DJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Mcintoshb@BelfastCity.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.belfastcity.gov.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Printing of the 'City Matters' Magazine (including Delivery to Locations Detailed)

Referentienummer: T1994
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22213000 Tijdschriften
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 520 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN06 Belfast

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 226-554596

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Printing of the 'City Matters' Magazine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&G Baird
Postadres: Greystone Press Caulside Drive
Plaats: Antrim
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
Postcode: BT41 2RS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020