Werken - 258407-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Bouwwerkzaamheden

2020/S 106-258407

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Scottish Water
Postadres: 6 Buchanan Gate
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Postcode: G33 6FB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: tom.macleod@scottishwater.co.uk
Telefoon: +44 7875879507
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.scottishwater.co.uk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Glasgow:-Construction-work./NZ6Z3FHP58
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-title/NZ6Z3FHP58
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Renewable Energy Schemes for SW Horizons

Referentienummer: SW20/HOR/1307
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Scottish Water Horizons have committed to deliver 90 GWh of new renewable energy generation projects across all aspects of the SW estate, employing a variety of established and emerging technologies and are seeking companies to deliver the schemes.

This programme will be delivered over an est. 10-year period with installations varying from small-scale 25-50 kW installs to large projects normally not greater than 5 MW, although in some circumstances the projects may exceed 5 MW these will be the exception.

Some projects will require innovative technologies that are not yet fully developed.

Via this procurement Scottish Water will be seeking primarily direct labour organisations that can self-deliver renewable energy schemes examples of some are listed below:

• photovoltaic equipment;

• wind generated renewables;

• hydro generation;

• energy storage equipment;

• heat projects based on heat pump technology;

The schemes will be split into two (2) lots and will be pan Scotland Coverage.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

— The Supply, Design and Installation of Renewable Power Generation Assets

Perceel nr.: LOT 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65400000 Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
09331000 Zonnepanelen
31121320 Windturbines
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
31712331 Fotovoltaïsche cellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Scotland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contractor should be capable of providing a turnkey project including development and design, install and operating stages of the product lifecycle.

In delivering the project the contractor will be required to have the sufficient direct labour to complete the project with minimal use of subcontractors.

Key elements that the contractor would be expected to complete with their own direct labour are, project development, project design and electrical installation and commissioning.

— The contractor should be able to install solar photovoltaic equipment to offset onsite asset consumption or export to the grid. Solar projects will vary in size and will be in the range of small installations from 50 kW total installed capacity up to a potential 5 MW – these projects will be a combination of ground and roof mounted and may be co-located or stand alone. These solar projects may account for an estimated 75-90 % of the total work allocated through lot 1.

— The contractor should be capable of providing installation of energy storage equipment in front of or behind the meter either as a stand-alone project or as part of a combined on-site generation scheme with the aforementioned solar projects.

— The contractor should be capable of providing installation of wind generated renewable energy schemes to offset asset consumption or export to the grid. Wind projects will vary in size and the model and type of wind turbine will vary according to requirement of project.

— The contractor should be capable of providing installation of hydro generated renewable energy schemes to offset asset consumption or export to the grid. Hydro projects will vary in size and the model and type of hydro turbine will vary according to requirement of project.

— The contractor should be capable of horizon scanning alternative renewable energy technologies and presenting to SWH commercially viable projects based on these alternative technologies,

— The contractor will require to have had previous experience of electrical/mechanical installations on live water and waste water sites preferably in the UK.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 years fixed with 5 years worth of extension options.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A mandatory PQQ submission is to be completed by all bidders — access here: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Glasgow:-Electricity%2C-heating%2C-solar-and-nuclear-energy./NZ6Z3FHP58

A separate PQQ is to be completed for each lot you bid for,The PQQ for lot 1 can be accessed via the following link: https://scottishwater.delta-esourcing.com/respond/EA7S7Q92DB

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: The Supply, Design and Installation of Low Carbon Heat Technologies

Perceel nr.: LOT 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
24311800 Koolstof
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

SCOTLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2: the supply, design and installation of low carbon heat technologies

The contractor should be capable of providing a turnkey project including design and development, install and operating stages of the product lifecycle.

In delivering the project the contractor will be required to have the sufficient direct labour to complete the project with minimal use of subcontractors.

— The contractor should be able to install Heat pump equipment to offset onsite asset consumption or export to an offsite heat network – examples of this could include installation of heat pumps to offset heat demand at Scottish Water offices as the business moves towards net zero carbon emissions.

— The contractor should have the capability of designing and installing alternative low carbon heat technologies.

– Where heat pumps are not viable or optimum the contractor should be able to bring alternative options and the ability to co-locate with other forms of low carbon technology.

— The contractor should be capable of horizon scanning alternative renewable heat technologies and presenting to SWH commercially viable projects base on these alternative technologies.

The contractor will require to have had previous experience of electrical/mechanical installations on live water and waste water site.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 years fixed with the option of 5 years worth of extensions.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A mandatory PQQ submission is to be completed by all bidders — access here: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Glasgow:-Electricity%2C-heating%2C-solar-and-nuclear-energy./NZ6Z3FHP58

A separate PQQ is required for each lot you bid for, the PQQ for lot 2 can be accessed via the following link: https://scottishwater.delta-esourcing.com/respond/7579398662

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Applicants will be expected to be of sufficient financial and economic standing to support the anticipated contract value. All applicants must complete the financial questions within the pre-qualification questionnaire and tender documents. Financial standing relevant to the anticipated contract value will be determined by Scottish Water based on the response to the pre-qualification questionnaire and any further financial checks deemed necessary.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Scottish Water reserves the right to require deposits, guarantees, bonds or other forms of appropriate security.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

All prices quoted shall be in Sterling (UK) and all payments shall be made in Sterling (UK). Payment shall be made on the basis of completed services in accordance with the agreed contract rates, schedules and conditions of contract.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

In the event of a group of companies submitting an accepted offer it will be necessary for each member of the group to sign an undertaking that each company in the group will be jointly and severally liable for the satisfactory performance of the contract.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

‘Bidders must comply with modern slavery act and operate an ethical supply chain’.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Scottish Water will not accept the ESPD. We will only accept a completed Scottish Water PQQ document. This notice does not preclude Scottish Water from issuing other notices for specific requirements. Responses to the OJEU Notice will be evaluated and only successful applicants following PQQ evaluation will be invited to submit a tender. Scottish Water reserves the right to divide the scope of the contract into lots at tender and contract award stages as it deems appropriate. Applicants who fail to supply all of the information requested in response to this notice or any resulting tender exercise may risk elimination.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://scottishwater.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Glasgow:-Construction-work./NZ6Z3FHP58

To respond to this opportunity, please click here:

https://scottishwater.delta-esourcing.com/respond/NZ6Z3FHP58

Go reference: GO-2020529-PRO-16647217

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Glasgow Sheriff Court
Plaats: Glasgow
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Scottish Water
Postadres: 6 Buchanan Gate
Plaats: Glasgow
Postcode: G33 6FB
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8000778778
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020