Werken - 258407-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Bouwwerkzaamheden

2020/S 106-258407

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Scottish Water
Postadres: 6 Buchanan Gate
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Postcode: G33 6FB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: tom.macleod@scottishwater.co.uk
Telefoon: +44 7875879507
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.scottishwater.co.uk/
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Renewable Energy Schemes for SW Horizons

Referentienummer: SW20/HOR/1307
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

— The Supply, Design and Installation of Renewable Power Generation Assets

Perceel nr.: LOT 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65400000 Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
09331000 Zonnepanelen
31121320 Windturbines
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
31712331 Fotovoltaïsche cellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 years fixed with 5 years worth of extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: The Supply, Design and Installation of Low Carbon Heat Technologies

Perceel nr.: LOT 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
24311800 Koolstof
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 years fixed with the option of 5 years worth of extensions.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020