Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 258407-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Bouwwerkzaamheden

2020/S 106-258407

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Scottish Water
Postadres: 6 Buchanan Gate
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Postcode: G33 6FB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: tom.macleod@scottishwater.co.uk
Telefoon: +44 7875879507
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.scottishwater.co.uk/
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Renewable Energy Schemes for SW Horizons

Referentienummer: SW20/HOR/1307
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

— The Supply, Design and Installation of Renewable Power Generation Assets

Perceel nr.: LOT 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65400000 Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
09331000 Zonnepanelen
31121320 Windturbines
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
31712331 Fotovoltaïsche cellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 years fixed with 5 years worth of extension options.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: The Supply, Design and Installation of Low Carbon Heat Technologies

Perceel nr.: LOT 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
24311800 Koolstof
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM SCOTLAND
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 years fixed with the option of 5 years worth of extensions.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020