Diensten - 258416-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Faciliteitenbeheer

2020/S 106-258416

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, DIO, Defence Infrastructure Organisation (DIO)
Postadres: Kentigern House, Rm 1.2.24, 65 Brown Street
Plaats: Glasgow
Postcode: G2 8EX
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: OPC Team
E-mail: DIOComrcl-OPC@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1412248246

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.gov.uk/government/organisations/defence-infrastructure-organisation

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Overseas Prime Contract – Cyprus Hard Facility Management
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Glasgow City

NUTS-code UKM82 Glasgow City

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Facilities management services. Contract administration services. Specialist training services. Sewage services. Refuse and waste related services. Street-cleaning and sweeping services. Accommodation, building and window cleaning services. Services furnished by business, professional and specialist organisations. Marine equipment. Construction work. Demolition, site preparation and clearance work. Demolition work. Building demolition and wrecking work and earthmoving work. Ground-drainage work. Site-development work. Dismantling works for military installations. Landscaping work. Landscaping work for roads and motorways. Landscaping work for airports. Works for complete or part construction and civil engineering work. Building construction work. Construction work for houses. Construction work for buildings relating to water transport. Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings. Construction work for military buildings and installations. Engineering works and construction works. Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork. Construction work for pipelines, communication and power lines. Works related to water-distribution pipelines. Sewerage work. Drainage and surface works. Construction work for water projects. Marine installations. Waterways except canals. Electricity supply installations. Repair and maintenance services of generators. Storage and warehousing services. Vehicle refuelling services. Port and waterway operation services and associated services. Aircraft refuelling services. Electronic data exchange services. Water distribution and related services. Drinking-water distribution. Operation of water supplies. Electricity distribution and related services. Operation of a power plant. Meter reading service. Consultative engineering and construction services. Airport engineering services. Energy and related services. Building services. Building-inspection services. Technical services. Construction-related services. Technical inspection services. Machinery-inspection services. Technical building-inspection services. Project management consultancy services. Help-desk and support services. Facilities management services involving computer operation. Administration services. Building and facilities management services. Liquefied Petroleum Gas (LPG). Calibration services. Snow-clearing services. Ice-clearing services. Furnace and chimney cleaning services. Facilities management services. Contract administration services. Specialist training services. Sewage services. Street-cleaning and sweeping services. Marine equipment. Construction work. Demolition, site preparation and clearance work. Building demolition and wrecking work and earthmoving work. Ground-drainage work. Site-development work. Dismantling works for military installations. Landscaping work. Landscaping work for roads. Landscaping work for airports. Works for complete or part construction and civil engineering work.Construction work for houses. Construction work for buildings relating to water transport. Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings. Construction work for military buildings and installations. Engineering works and construction works. Construction work for pipelines, communication and power lines, roads, airfields; flatwork. Construction work for pipelines, communication and power lines. Works related to water-distribution pipelines. Construction work for water projects. Marine installations. Waterways except canals. Electricity supply installations. Repair and maintenance services of generators. Storage and warehousing services. Vehicle refuelling services. costal marine facilities operation and associated services including surveying and dredging. Aircraft refuelling services. Electronic data exchange services. Water distribution and related services. Drinking-water distribution. Operation of water supplies. Electricity distribution and related services. LPG Services (bulk and bottled). Operation of a power plant. Meter reading service. Consultative engineering and construction services. Airport engineering services. Energy and related services. Building services. Building-inspection services. Technical services. Construction-related services. Technical inspection services. Machinery-inspection services. Calibration of testing and measuring equipment services. Technical building-inspection services. Project management consultancy services. Help-desk and support services. Facilities management services involving computer operation. Administration services. Building and facilities management services. Hard Facilities Management (HFM) services to include Hard Facilities Management delivery within the MOD estates in Cyprus. Snow and Ice clearance services. Flues and Chimneys inspection, cleaning and maintenance services.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79993100 Faciliteitenbeheer, 79994000 Contractenbeheer, 80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten, 90400000 Diensten in verband met afvalwater, 90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval, 90610000 Straatreinigings- en veegdiensten, 90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten, 98110000 Diensten verleend door bedrijfs-, werkgevers- en gespecialiseerde organisaties, 34930000 Uitrusting voor de scheepvaart, 45000000 Bouwwerkzaamheden, 45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen, 45111100 Sloopwerkzaamheden, 45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet, 45111240 Gronddrainage, 45111291 Inrichten van de bouwplaats, 45111310 Demontagewerkzaamheden voor militaire installaties, 45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur, 45112730 Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen, 45112740 Landschappelijke vormgeving op luchthavens, 45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden, 45210000 Bouwen van gebouwen, 45211100 Werkzaamheden voor huizenbouw, 45213340 Gebouwen in verband met vervoer over water, 45216000 Gebouwen voor rechts- of ordehandhaving of noodhulpdiensten, en militaire gebouwen, 45216200 Bouwen van militaire gebouwen en installaties, 45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden, 45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen, 45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, 45232150 Werkzaamheden in verband met waterleidingen, 45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden, 45232451 Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden, 45240000 Waterbouwwerkzaamheden, 45244100 Haveninstallaties, 45247120 Waterwegen, met uitzondering van kanalen, 45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties, 50532300 Reparatie en onderhoud van generatoren, 63120000 Opslag- en magazijndiensten, 63712600 Brandstofbevoorrading voor voertuigen, 63721000 Exploitatie van havens en waterwegen en aanverwante diensten, 63733000 Bijtanken van vliegtuigen, 64216110 Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling, 65100000 Waterdistributie en aanverwante diensten, 65111000 Drinkwaterdistributie, 65130000 Exploitatie van watervoorziening, 65300000 Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten, 65410000 Exploitatie van een energiecentrale, 65500000 Diensten voor het aflezen van meters, 71310000 Adviezen inzake techniek en bouw, 71311240 Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek, 71314000 Energie en aanverwante diensten, 71315000 Technische installaties in gebouwen, 71315400 Gebouwinspectiediensten, 71356000 Technische diensten, 71500000 Diensten in verband met de bouw, 71631000 Technische inspectiediensten, 71631100 Diensten voor keuring van machines, 71631300 Technische controle van gebouwen, 72224000 Advies over projectmanagement, 72253000 Helpdesk- en ondersteuningsdiensten, 72514100 Faciliteitenbeheer door computerbewerking, 75100000 Administratiediensten, 79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer, 09133000 Vloeibaar petroleumgas (lpg), 50433000 Kalibreerdiensten, 90620000 Sneeuwruimingsdiensten, 90630000 IJsbestrijdingsdiensten, 90915000 Diensten voor reiniging van ovens en schoorsteenvegen

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
De inschrijver moet in de inschrijving aangeven of hij eventueel van plan is een deel van de opdracht uit te besteden aan derde partijen, welke onderaannemers hij voorstelt en op welke taken de opdrachten in onderaanneming betrekking hebben waarvoor deze worden voorgesteld
De inschrijver moet melding maken van elke wijziging met betrekking tot de onderaannemers tijdens de uitvoering van de opdracht
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
The authority is seeking expressions of interest, via the completion of the Pre-Qualification Questionnaire (PQQ), from Potential Providers (PPs) for a resilient, yet flexible and agile, infrastructure support service capability in the UK Defence's overseas estate of Cyprus. Infrastructure support in this context includes a mix of Hard Facilities Management (HFM), Additional Services (AS), management and operation of support infrastructure and accommodation (housing). The contract may also include arrangement(s) to provide experience gaining opportunities for military personnel who may be embedded within the supplier's delivery team.
The services required are detailed in the short description at para II.1.5). These requirements are currently contractorised. In addition to the required services, there may be a requirement to provide in-country FM surge activity support to military operations. In addition, there may be a costed option to include the management and operation of Fuels. It is likely that there will be staff transfers as part of this procurement in terms of contractor to contractor transfers. Full details will be included within the ITN documentation. The evaluation criteria for determining the winning PP will be published in the ITN. The authority will be considering innovation and continuous improvement, the authority reserves the right to confirm or otherwise this position at ITN.
In addition to the 7 years core range of services, there is scope for contract extensions for up to a further 3 years with an envisaged value range between GBP 93 246 201 — GBP 142 148 557. There is also scope for additional services, and over 10 years the envisaged value range is between GBP 422 680 881 — GBP 502 120 627.
Economic operators should note that the additional works and contract extensions are discretionary and may or may not form part of the contract opportunity.
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 204 553 495 en 311 830 224 GBP
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: Extension of the contract duration by a maximum of up to 3 years in accordance with contract terms and conditions. Contract period 90 months in total includes 7 contract years (6 months mobilisation then eighty-four 84 months operation) plus optional 36 months.
PP's should note that the start and completion dates at 'II.1.3 Duration of the Contract or Time-limit for Completion' below are set to align with the current contract end dates which may be subject to change.
Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
In maanden: 6 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 84 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Parent company guarantees will be required if applicable.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Conditions relating to payment will be specified in the contractual documentation.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
If a group of economic operators submits a bid, the group must nominate a lead organisation to deal with the authority. The authority shall require the group to form a legal entity before entering into the contract. The information sought within the PQQ must be provided for each of the consortium's constituent members, gathered together in a single response.
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
Those PPs who are successful at PQQ will be required to obtain Baseline Personnel Security Standard (BPSS) clearance for their ITN bid personnel prior to issue of the ITN. If BPSS is unattainable the PPs staff will not be able to work on this contract. PPs will require at least one member of staff with BPSS clearance to gain access to tender documentation. Further, any PP staff who wish to participate in the site visit programme will require BPSS clearance.
The authority will sponsor BPSS clearance for up to five staff members of each company selected to proceed to the invitation to negotiate stage. Details of the BPSS process are provided at para 16. of the Overseas Prime PQQ Guidance document provided in the PQQ Supporting documents.
The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding information (e.g. Security Aspect Letter), the authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise.
The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
Gegadigden die nog geen veiligheidsmachtiging hebben, kunnen die verkrijgen tot: 31.7.2020
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: The authority will apply all the offences listed in Article 39(1) of Directive 2009/81/EC (implemented as Regulation 23(1) of the Defence and Security Public Contract Regulations (DSPCR) 2011 in the UK) and all of the professional misconducts listed at Article 39(2) of Directive 2009/81/EC (see also Regulation 23(2) in the DSPCR 2011) to the decision of whether a candidate is eligible to be invited to tender.

A full list of these criteria are at http://www.contracts.mod.uk/delta/project/reasonsForExclusion.html#dspr

Candidates will be required to sign a declaration confirming whether they do or do not have any of the listed criteria as part of the pre-qualification process.
Candidates who have been convicted of any of the offences under Article 39(1) are ineligible and will not be selected to bid, unless there are overriding requirements in the general interest (including defence and security factors) for doing so.
Candidates who are guilty of any of the offences, circumstances or misconduct under Article 39(2) may be excluded from being selected to bid at the discretion of the authority.

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Please see pre-qualification questionnaire.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht

Criteria betreffende de economische en financiële draagkracht van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: (a) appropriate statements from the economic operator's bankers or where appropriate, evidence of relevant professional risk indemnity insurance;
(b) the presentation of balance-sheets or extracts from the balance-sheets, where publication of the balance-sheet is required under the law of the country in which the economic operator is established;
(c) where appropriate, a statement, covering the three previous financial years of the economic operator, of:
(i) the overall turnover of the business of the economic operator; and
(ii) where appropriate, the turnover in respect of the work, works, goods or services which are of a similar type to the subject matter of the contract.
Economic and financial standing will be assessed by use of a pre-qualification questionnaire. Further information can be found in PQQ and associated guidance documents.
Eventuele minimumeisen: Economic and financial standing will be assessed at PQQ. Further information can be found in PQQ and associated guidance documents.

Criteria betreffende de economische en financiële draagkracht van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Economic and Financial standing will be assessed by use of a pre-qualification questionnaire.
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid

Criteria betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
(a) in the case of a supply contract requiring the siting or installation of goods, a services contract or a works contract, the economic operator's technical ability, taking into account in particular that economic operator's skills, efficiency, experience and reliability
(c) a statement of the principal goods sold or services provided by the supplier or the services provider in the past 5 years, or during a shorter period if necessary, and:
(i) the dates on which the goods were sold or the services provided;
(ii) the consideration received;
(iii) the identity of the person to whom the goods were sold or the service were provided;
(iv) any certificate issued or countersigned by that person confirming the details of the contract for those goods sold or services provided; and
(v) where:
(a) that person was not a contracting authority; and
(b) the certificate referred to in sub-paragraph
(c)(iv) is not available, any declaration by the economic operator attesting the details of the goods sold or services provided
(d) a statement of the technicians or technical services available to the economic operator to:
(i) carry out the work under the contract; or
(ii) be involved in the production of goods or the provision of services under the contract, particularly those responsible for quality control, whether or not they are independent of the economic operator
(e) a statement of the economic operator's:
(i) technical facilities;
(ii) measures for ensuring quality;
(iii) study and research facilities; and
(iv) internal rules regarding intellectual property
(g) in the case of works contracts, services contracts or supply contracts also covering siting and installation operations or services, the economic operator's educational and professional qualifications where the economic operator is an individual and:
(i) if any, those of the economic operator's managerial staff; and
(ii) those of one or more persons who would be responsible for providing the services or carrying out the work or works under the contract;
(h) the environmental management measures, that the economic operator is able to apply when performing the contract, but only where it is necessary for the performance of that contract;
(j) a description of the tools, material, technical equipment, staff numbers, know-how and sources of supply (with an indication of their geographical location when it is outside the territory of the EU) available to the economic operator to perform the contract, cope with any additional needs required by the contracting authority as a result of a crisis or carry out the maintenance, modernisation or adaptation of the goods covered by the contract;
(l) certification by official quality control institutes or agencies of recognised competence, attesting that the goods to be purchased or hired under the contract conform to standards and technical specifications (within the meaning of Regulation 12(1)) identified by the contracting authority
(m) in the case of contracts involving, entailing or containing classified information, evidence of the ability to process, store and transmit such information at the level of protection required by the contracting authority;
(n) a certificate:
(i) attesting conformity to quality management systems standards based on the relevant European standard; and
(ii) from an independent accredited body established in any member State conforming to the European standards concerning accreditation and certification;
(o) any other evidence of conformity to quality management systems standards which are equivalent to the standards referred to in sub-paragraph (n)(i).
This information will be sought through a formal pre-qualification questionnaire and at ITN.
Eventuele minimumeisen
To be provided in pre-qualification questionnaire and ITN as appropriate.

Criteria betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
To be provided in pre-qualification questionnaire and ITN as appropriate.
Eventuele minimumeisen
To be provided in pre-qualification questionnaire and ITN as appropriate
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Beoogd minimumaantal 3 en maximumaantal 6
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: A Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) is provided on Defence Contracts On-line. Potential providers will need to complete the relevant PQQ questions and submit it electronically as instructed in the PQQ documentation. Late PQQs will not be considered. The completed PQQ provides information that allows the MOD to evaluate the potential providers’ capacity and capability against the selection criteria set in the PQQ.
The authority will use the PQQ response to create a list of suppliers who are eligible to participate under Section III.2.1) of this Contract Notice; and who fulfil any minimum capacity levels under Sections III.2.2) and III.2.3) of this Contract Notice; and who also best meet the selection criteria set out in the PQQ. Full details of the method for choosing those who will be invited to negotiate are set out in the PQQ.
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Cyprus Hard FM TBC
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2019/S 035-079919 van 19.2.2019

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
10.7.2020 - 19:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2.9.2020
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
(a) the contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement;
(b) it is envisaged that the Authority will use the e-procurement tool award to assist in the management of the tender process and subsequent tender evaluation;
(c) it is to be noted that this requirement is subject to UK Government policy on transparency and that the PQQ, invitation to negotiate and any resulting contract documents may be subject to publication in a redacted format;

(d) suppliers interested in working with the authority should register on The Ministry of Defence (MOD) Supplier Information Database (SID) Register, available at www.contracts.mod.uk. The MOD SID is a database of active and potential suppliers available to all MOD and UK Defence procurement personnel and is the main supplier database of MOD Procurement organisations. Please note: the registration and publication of a company profile on the MOD SID does not mean or imply that the supplier has in any way been vetted or approved by the MOD. Suppliers wishing to compete for advertised MOD contracts must respond to any specific call for competition by submitting a separate expression of interest in accordance with the instructions of the purchasing organisation;

(e) The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

(f) advertising regime OJEU: this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

(g) the cyber risk profile for this requirement identified by the cyber risk assessment is low, reference – RAR-TUGE34A8.
(h) the contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.
(i) it is envisaged that an online industry day will be held during the PQQ process. Should you wish to participate then please can you express your interest via email at the email address shown in 1.1 of this advert;
(j) the buyer is supported by external service providers. These companies are regarded as integral parts of the project team and will therefore have access to a variety of both internal data and tenderer information. The buyer reserves the right to engage from time to time with other external advisers as it considers necessary. The advisers currently appointed are:
Commerce Decision Ltd — award software
Collaboration analysis — (to be appointed)
Insurance advisers — (to be appointed)
Legal services — (to be appointed).
(k) for the down selected PP’s the Authority is planning to run an opportunity to attend site visit(s) on a one off basis. Arrangements for this site visit will be confirmed to the shortlisted bidders but only personnel with BPSS or higher clearance will be allowed to attend. This is at the discretion of the authority and subject to local site procedures.
The site visit(s) are subject to cancellation at the Authority’s discretion potentially with short notice.
Suppliers must read through this set of instructions and follow the process to respond to this opportunity.

The information and/or documents for this opportunity are available on http://www.contracts.mod.uk

You must register on this site to respond, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.
Suppliers must log in, go to your response manager and add the following access code: 2H68M8YAF2.
Please ensure you follow any instruction provided to you here.
The deadline for submitting your response(s) is detailed within this contract notice, you will also have visibility of the deadline date, once you have added the Access code via DCO as the opening and closing date is visible within the opportunity.
Please ensure that you allow yourself plenty of time when responding to this opportunity prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents.

If you experience any difficulties please refer to the online frequently asked questions (FAQs) or the User Guides or contact the MOD DCO Helpdesk by emailing support@contracts.mod.uk or Telephone 0800 282 324

l) In addition to the 7 years core range of services, there is scope for contract extensions for up to a further 3 years with an envisaged value range between GBP 93 246 201 — GBP 142 148 557. There is also scope for additional services, and over 10 years the envisaged value range is between GBP 422 680 881 — GBP 502 120 627.
Economic operators should note that the additional works and contract extensions are discretionary and may or may not form part of the contract opportunity.
(m) IV.3.5. Date 2 September 2020, is the envisaged date and due to Covid-19 it is subject to change GO Reference: GO-2020529-DCB-16647346
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Ministry of Defence, DIO, Defence Infrastructure Organisation (DIO)
Postadres: Kentigern House, rm 1.2.24, 65 Brown Street
Plaats: Glasgow
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DIOComrcl-OPC@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1412248246

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29.5.2020