Diensten - 258472-2018

16/06/2018    S114

Spanje-Alicante: Verlening van vertaaldiensten met betrekking tot handelsmerken van de Europese Unie, ingeschreven Gemeenschapsmodellen en algemene administratieve documenten.

2018/S 114-258472

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3693
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van vertaaldiensten met betrekking tot handelsmerken van de Europese Unie, ingeschreven Gemeenschapsmodellen en algemene administratieve documenten.

Referentienummer: AO/010/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige oproep tot inschrijvingen omvat het verwerven van vertaaldiensten met betrekking tot handelsmerken van de Europese Unie, ingeschreven Gemeenschapsmodellen en algemene administratieve documenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kantoren van EUIPO (Avda. de Europa, 4 - 03008 Alicante) en/of kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De diensten hebben betrekking op vertaal- en vertaalaanpassingsdiensten in verband met de werkzaamheden van het EUIPO inzake de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, voornamelijk in alle officiële talen van de EU. De geselecteerde inschrijver moet de uitbestede taken ook uitvoeren in niet-EU-talen, wanneer hier specifiek om wordt verzocht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze oproep tot inschrijvingen beoogt het sluiten van een raamovereenkomst volgens het cascadesysteem met maximaal 3 contractanten, voor een initiële looptijd van 2 jaar, tweemaal verlengbaar voor een periode van telkens 1 jaar. De maximale looptijd van de raamovereenkomsten bedraagt 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

De kantoren van het Bureau te: Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Alicante), Spanje.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elke inschrijver mag maximaal 2 vertegenwoordigers sturen. Het Bureau moet vóór 24.7.2018 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gesteld van de namen en identiteitskaartnummers van de bezoekers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het online bestellen en online factureren van het e-Prior platform zal alleen worden gebruikt voor de aanbestedende diensten die deze systemen hebben geïmplementeerd.

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het onder I.3 vermelde internetadres.

De website wordt regelmatig bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht of antwoorden op vragen zijn gepubliceerd tijdens de aanbestedingsperiode.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de datum van kennisgeving aan de betrokken partij of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de datum waarop het hem bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018