Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 258473-2018

16/06/2018    S114

Portugal-Lissabon: Aanbieden van opleidingscursussen voor onderzoekers van ongevallen

2018/S 114-258473

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Postadres: Praca Europa 4
Plaats: Lisbon
NUTS-code: PT17 Lisboa
Postcode: 1249-206
Land: Portugal
Contactpersoon: Anna Bizzozero
E-mail: OPEN142018@emsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://emsa.europa.eu/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbieden van opleidingscursussen voor onderzoekers van ongevallen

Referentienummer: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80531200 Diensten voor technische opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de opdracht is het ontwerp en de verlening van opleidingscursussen die verband houden met het onderzoek van mariene ongevallen evenals de ontwikkeling van het desbetreffende opleidingsmateriaal met inbegrip van presentaties, oefeningen, gebruiksgevallen en begeleidende notities. De cursussen zijn verdeeld in 2 afzonderlijke percelen die elk zullen leiden tot een afzonderlijke raamovereenkomst voor diensten met het volgende onderwerp:

— Perceel 1: Cursus inzake kernvaardigheden voor onderzoekers van ongevallen,

— Perceel 2: Geavanceerde cursus voor onderzoekers van ongevallen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 292 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cursus inzake kernvaardigheden voor onderzoekers van ongevallen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
80531200 Diensten voor technische opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

12 sessies die zullen plaatsvinden bij EMSA of in een EU/EEA-lidstaat, en 8 in niet-EU/EEA-landen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van de aanbesteding is het identificeren van geschikte docenten voor het:

— Bijstaan van EMSA-trainer(s) op basis van de in 2.1.1. vermelde punten. De exacte betrokkenheid wordt minstens 3 weken vóór de datum waarop de geplande opleiding moet plaatsvinden tussen de EMSA-trainer(s) en de contractant overeengekomen. De modules waarvoor de contractant de EMSA-trainer bijstand moet verlenen bij de dienstverlening, wordt geraamd op een totaal van 11 uur.

— Ontwikkelen van de inhoud, aanverwante praktische oefeningen/casestudyʼs (uitgevoerd in klasverband) en aanbieden van modules overeenkomstig het cursusoverzicht op basis van de in 2.1.2. vermelde punten en dit voor een geraamd totaal van 24 uur. De contractant moet vóór de eerste opleidingssessie geschikt opleidingsmateriaal voorbereiden en moet dit, indien nodig, bijwerken tussen de volgende sessies op basis van de feedback van de deelnemers inzake het bereiken van de in 2.1.2. beschreven cursusdoelstellingen, en in samenwerking met de EMSA-trainer(s). De contractant moet zorgen voor een hoge mate van actieve deelname door al wie de cursus bijwoont en in dit opzicht moeten de bovenvermelde oefeningen/casestudy‘s in klasverband worden verleend waarbij de deelnemers in groepen worden verdeeld.

Bovendien moet de begeleidende documentatie uitvoerige opleidingsnota‘s omvatten die onder de deelnemers worden verspreid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 128 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Geavanceerde cursus voor onderzoekers van ongevallen.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80531200 Diensten voor technische opleiding
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

12 sessies die zullen plaatsvinden bij EMSA of in een EU/EEA-lidstaat, en 4 in niet-EU/EEA-landen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van de aanbesteding is het identificeren van geschikte docenten voor het:

— Bijstaan van EMSA-trainer(s) op basis van de in 2.2.1. vermelde punten. De exacte betrokkenheid wordt minstens 3 weken vóór de datum waarop de geplande opleiding moet plaatsvinden tussen de EMSA-trainer(s) en de contractant overeengekomen. De modules waarvoor de contractant de EMSA-trainer bijstand moet verlenen bij de dienstverlening, wordt geraamd op een totaal van 6 uur.

— Ontwikkelen van de inhoud, aanverwante praktische oefeningen/casestudyʼs (uitgevoerd in klasverband) en aanbieden van modules overeenkomstig het cursusoverzicht op basis van de in 2.2.2. vermelde punten en dit voor een geraamd totaal van 29 uur. De contractant moet vóór de eerste opleidingssessie geschikt opleidingsmateriaal voorbereiden en moet dit, indien nodig, bijwerken tussen de volgende sessies op basis van de feedback van de deelnemers inzake het bereiken van de in 2.2.2. beschreven cursusdoelstellingen, en in samenwerking met de EMSA-trainer(s). De contractant moet zorgen voor een hoge mate van actieve deelname door al wie de cursus bijwoont en in dit opzicht moeten de bovenvermelde oefeningen/casestudy‘s in klasverband worden verleend waarbij de deelnemers in groepen worden verdeeld.

Bovendien moet de begeleidende documentatie uitvoerige opleidingsnota‘s omvatten die onder de deelnemers worden verspreid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 164 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 20:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

in de kantoren van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugal om 11:00 (MET/MEZT), dat overeenstemt met 10:00 te Lissabon.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Als u de openingssessie wenst bij te wonen, gelieve dan een verzoek te sturen (minstens 5 kalenderdagen vóór de datum van de opening) naar het volgende e-mailadres: OPEN142018@emsa.europa.eu met vermelding van de naam van de aanwezige persoon en de inschrijver die hij/zij vertegenwoordigt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luzembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadres: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2018