S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 258473-2018

16/06/2018    S114

Portugalsko-Lisabon: Poskytovanie školiacich kurzov pre vyšetrovateľov nehôd

2018/S 114-258473

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra
Poštová adresa: Praca Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT17 Lisboa
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
Kontaktná osoba: Anna Bizzozero
E-mail: OPEN142018@emsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://emsa.europa.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie školiacich kurzov pre vyšetrovateľov nehôd

Referenčné číslo: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
80531200 Technické školenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je navrhnúť a poskytnúť školiace kurzy týkajúce sa vyšetrovania námorných nehôd a vypracovať príslušný školiaci materiál vrátane prezentácií, cvičení, prípadov použitia a sprievodných poznámok. Kurzy sú rozdelené do 2 samostatných častí, čo bude viesť k uzavretiu samostatnej rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb pre každú časť, a to s nasledujúcimi predmetmi:

— Časť 1: Kurz základných zručností pre vyšetrovateľov nehôd,

— Časť 2: Pokročilý kurz pre vyšetrovateľov nehôd.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 292 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kurz základných zručností pre vyšetrovateľov nehôd

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80510000 Služby týkajúce sa odborných školení
80530000 Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
80531200 Technické školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

12 kurzov, ktoré sa budú konať v agentúre EMSA alebo v členskom štáte EÚ/EHP a v 8 krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom obstarávania je určiť vhodného lektora (lektorov), ktorý:

— poskytne školiteľovi (školiteľom) agentúry EMSA pomoc na základe bodov uvedených v bode 2.1.1. Presný rozsah pomoci bude dohodnutý medzi školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA a dodávateľom aspoň 3 týždne pred konaním plánovaného školenia. Moduly, v ktorých má dodávateľ pomáhať školiteľovi agentúry EMSA pri vykonávaní kurzov, budú na celkový odhadovaný počet 11 hodín,

— vypracuje obsah, súvisiace praktické cvičenia/prípadové štúdie (vykonávané v triede) a poskytne moduly podľa osnovy kurzu na základe bodov uvedených v bode 2.1.2. na celkový odhadovaný počet 24 hodín. Dodávateľ si musí pred prvým školením pripraviť vhodný školiaci materiál a v prípade potreby ho aktualizovať medzi ďalšími školeniami na základe spätnej väzby od účastníkov týkajúcej sa dosiahnutia cieľov školenia, a to podľa bodu 2.1.2 a v spolupráci so školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA. Dodávateľ musí dbať na vysokú úroveň aktívnej účasti všetkých účastníkov kurzu, a preto sa musia uvedené cvičenia/prípadové štúdie vykonávať v triede s účastníkmi rozdelenými do skupín.

Okrem toho, sprievodná dokumentácia musí obsahovať komplexné školiace poznámky, ktoré účastníci dostanú.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 128 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Pokročilý kurz pre vyšetrovateľov nehôd.

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80531200 Technické školenia
80530000 Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
80510000 Služby týkajúce sa odborných školení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

12 kurzov, ktoré budú konať v agentúre EMSA alebo v členskom štáte EÚ/EHP a v 4 v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ/EHP.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom obstarávania je určiť vhodného lektora (lektorov), ktorý:

— poskytne školiteľovi (školiteľom) agentúry EMSA pomoc na základe bodov uvedených v bode 2.2.1. Presný rozsah pomoci bude prejednaný medzi školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA a dodávateľom aspoň 3 týždne pred konaním plánovaného školenia. Moduly, v ktorých má dodávateľ pomáhať školiteľovi agentúry EMSA pri vykonávaní kurzov, budú na celkový odhadovaný počet 6 hodín,

— vypracuje obsah, súvisiace praktické cvičenia/prípadové štúdie (vykonávané v triede) a poskytne moduly podľa osnovy kurzu na základe bodov uvedených v bode 2.2.2. na celkový odhadovaný počet 29 hodín. Dodávateľ si musí pred prvým školením pripraviť vhodný školiaci materiál a v prípade potreby ho aktualizovať medzi ďalšími školeniami na základe spätnej väzby od účastníkov týkajúcej sa dosiahnutia cieľov školenia, a to podľa bodu 2.2.2 a v spolupráci so školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA. Dodávateľ musí dbať na vysokú úroveň aktívnej účasti všetkých účastníkov kurzu, a preto sa musia uvedené cvičenia/prípadové štúdie vykonávať v triede s účastníkmi rozdelenými do skupín.

Okrem toho, sprievodná dokumentácia musí obsahovať komplexné školiace poznámky, ktoré účastníci dostanú.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 164 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/07/2018
Miestny čas: 20:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2018
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/07/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

V kancelárii Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugalsko, o 11:00 (SEČ/SELČ), čo je 10:00 (lisabonského času).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ak sa chcete zúčastniť, zašlite žiadosť (aspoň 5 kalendárnych dní pred dátumom otvárania ponúk) na nasledujúcu e-mailovú adresu: OPEN142018@emsa.europa.eu s uvedením mena zúčastňujúcej sa osoby a uchádzača, ktorého zastupuje.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luzembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/06/2018