Služby - 258507-2018

16/06/2018    S114

Luxembursko-Luxemburg: Upratovanie budov a údržba zelených plôch v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie

2018/S 114-258507

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité Gestion des bâtiments»
E-mail: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Telefón: +352 43032367

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://curia.europa.eu/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://curia.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3391
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Upratovanie budov a údržba zelených plôch v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie

Referenčné číslo: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Hlavný kód CPV
90911200 Čistenie (upratovanie) budov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Upratovanie budov a údržba zelených plôch všetkých budov, priestorov a vnútorných a vonkajších plôch Súdneho dvora Európskej únie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 19 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77311000 Údržba okrasných a rekreačných záhrad
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Budovy, zelené plochy, priestory a vnútorné a vonkajšie plochy Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburskom veľkovojvodstve.

II.2.4)Opis obstarávania:

Upratovanie budov a údržba zelených plôch všetkých budov, priestorov a vnútorných a vonkajších plôch Súdneho dvora Európskej únie:

položka 1 – základné upratovanie priestorov, údržba, helpdesk a zásahy v prípade snehu a poľadovice;

položka 2 – rôzne a osobitné upratovacie činnosti vykonávané občasne;

položka 3 – čistenie presklených prvkov fasád a striech;

položka 4 – spotrebný materiál a vstupné rohože;

položka 5 – služby na ochranu proti škodcom;

položka 6 – environmentálne riadenie;

položka 7 – zelené plochy a úpravy vonkajších plôch;

položka 8 – služby na požiadanie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa môže obnoviť na základe tichej dohody 3-krát na obdobie 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí mať potrebnú právnu spôsobilosť na vykonávanie odbornej činnosti uvedenej v zmluve (zápis v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri, registrácia v súvislosti so sociálnym poistením, registrácia na účely DPH, povolenie na pobyt atď.) v súlade s právnymi predpismi v štáte, v ktorom má sídlo.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/08/2018
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/09/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Súdny dvor Európskej únie, Rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luxembursko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Osoby, ktoré sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia svoj úmysel potvrdiť e-mailom na adresu uvedenú v bode I.1 najneskôr do 16.7.2018, 17:00 (miestneho času). Musia predložiť aj náležité povolenie zastupovať spoločnosť, ktorá predkladá ponuku. Môže sa zúčastniť 1 osoba za každú spoločnosť.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

apríl 2024.

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

2 prehliadky miesta a stretnutia sa plánujú 7.8.2018 (10:00) a 9.8.2018 (10:00).

Účasť na 1 z týchto prehliadok miesta je povinná v záujme predloženia ponuky. Účasť na oboch prehliadkach nie je povolená.

Osoby, ktoré sa chcú zúčastniť prehliadky miesta, musia svoj úmysel potvrdiť e-mailom na adresu uvedenú v bode I.1 najneskôr do 3.8.2018, 17:00 (miestneho času). Musia predložiť aj náležité povolenie zastupovať spoločnosť, ktorá predkladá ponuku.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: Rue Wiertz
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Telefón: +33 388172313
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Le délai réglementaire du Tribunal de l'Union européenne.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/06/2018