Dodávky - 258509-2018

Zobraziť úsporné zobrazenie

16/06/2018    S114

Belgicko-Brusel: Krátkodobý prenájom kancelárskeho nábytku na podujatia

2018/S 114-258509

Oznámenie o výzve na vyjadrenie záujmu


Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Rada Európskej únie – Secrétariat Général, Wetstraat, Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgicko.

Kontaktné miesta:
oddelenie koordinácie obstarávania
Telefón: +32 22818062

E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Internetová adresa (adresy)

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://www.consilium.europa.eu/en/contacts/procurement

Elektronický prístup k informáciám (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3710

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedených kontaktných miestach.
Špecifikácie obstarávania a doplňujúce podklady možno získať na vyššie uvedenom kontaktnom mieste/miestach.
Prihlášky musia byť odoslané na vyššie uvedené kontaktné miesta.
I.2)Typ verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecná verejná správa
I.4)Pridelenie obstarávania v mene iných verejných obstarávateľov
Obstarávateľ nakupuje v mene iných obstarávateľov: nie


Oddiel II: Predmet výzvy na vyjadrenie záujmu

II.1)Názov predmetu výzvy na vyjadrenie záujmu
Krátkodobý prenájom kancelárskeho nábytku na podujatia
II.2)Druh verejného obstarávania a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Dodávka tovaru
Prenájom
Hlavné miesto vykonania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Generálny sekretariát Rady EÚ — Quai de déchargement, chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bruxelles, Belgicko.
Podrobné informácie o kódoch NUTS nájdete na:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

Kód NUTS: BE1
II.3)Opis oblasti alebo oblastí zahrnutých v tejto výzve na vyjadrenie záujmu
Krátkodobý prenájom kancelárskeho nábytku a nábytku na podujatia: rôzne stoly (kancelárske, konferenčné, nízke, barové atď.), rôzne sedačky (pre návštevníkov, otočné, stoličky, do vstupnej haly), jednomiestne sedačky, gauče (rôzne rozmery) a rastliny. Ak nie je uvedené inak (a v závislosti od prispôsobenia sa cenám) poskytovateľ bude musieť zabezpečiť dodávku na vykladaciu stanicu uvedenú nižšie v bode II.2, montáž a umiestnenie v cieľových priestoroch (ako aj opačný postup po skončení prenájmu).
II.4)Informácie o častiach
Táto výzva na vyjadrenie záujmu je rozdelená na časti: nie
Ponuky môžu byť predložené na 1 časť alebo viacero častí
II.5)Informácie o subdodávateľskej činnosti
Subdodávateľská činnosť je prijímaná: áno
1. V žiadosti o účasť musí byť jasne uvedený zámer realizovať časť zákazky v rámci subdodávky. Uchádzači musia predložiť:
– dokument jasne preukazujúci totožnosť, funkcie, činnosti a zodpovednosti subdodávateľov a spresňujúci objem/časť služieb poskytovaných každým zo subdodávateľov,
– vyhlásenie o úmysle od každého zo subdodávateľov, v ktorom sa jednoznačne zaviaže spolupracovať s uchádzačom v prípade pridelenia obstarávania a spresní rozsah potrebných zdrojov, ktoré uchádzačovi poskytne na vykonanie obstarávania.

Subdodávatelia musia dodať formulár pre právnické osoby, (dostupný na adrese: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/), spolu s dôkaznými podkladmi a vyhlásením týkajúcim sa kritérií vylúčenia a výberu (čestné vyhlásenie dostupné na adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/ cft-display.html?cftId=3710). Kritéria vylúčenia budú použité v prípade každého subdodávateľa zvlášť. Kritéria výberu budú použité spoločne pre všetkých subdodávateľov. Subdodávatelia, ktorí nesplnia ktorékoľvek z kritérií výberu musia uviesť „nie“ v príslušnom poli vyhlásenia o vylúčení/výbere.

2. Ak nebudú vyššie uvedené dokumenty dodané, verejný obstarávateľ usúdi, že uchádzač nemá v úmysle prideliť žiadnu z úloh subdodávateľom.
II.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplňujúce informácie o slovnej zásobe CPV nájdete na:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Hlavný predmet: 55250000-7
II.7)Doplňujúce informácie
Všetci uchádzači musia dodať čestné vyhlásenie, riadne podpísané a datované oprávneným zástupcom, v ktorom bude uvedené, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií, ktorá by mohla viesť k vylúčeniu v súlade s oddielmi „Kritériá vylúčenia“ a „Kritériá výberu“. Čestné vyhlásenie musia dodať aj všetci členovia zoskupenia/konzorcia a subdodávatelia.


Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Právna forma zoskupenia dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, ktorým by mohlo byť pridelené toto obstarávanie
Účasť v tomto obstarávacom konaní je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré spadajú do rozsahu zmlúv, a pre všetky fyzické alebo právnické osoby v tretej krajine, ktorá má špeciálnu dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania za podmienok stanovených v takejto dohode. Ak platí multilaterálna dohoda o verejnom obstarávaní, uzatvorená v rámci Svetovej obchodnej organizácie, účasť na tejto výzve na predloženie ponúk je tiež otvorená pre príslušníkov štátov, ktoré ratifikovali túto dohodu za podmienok, ktoré dohoda stanovuje.
1. Zoskupenia/konzorciá pozostávajúce z 2 alebo viacerých ekonomických subjektov môžu predložiť spoločnú žiadosť o účasť. Spoločné žiadosti môžu okrem uchádzačov o spoločnú ponuku obsahovať aj subdodávateľov.
2. Zoskupenie / konzorcium musí uviesť názov vedúcej spoločnosti a jediného kontaktného miesta počas postupu verejného obstarávania.
3. Každý člen zoskupenia / konzorcium musí predložiť vyhlásenie o kritériách vylúčenia a kritériách výberu. Kritériá vylúčenia sa budú vzťahovať na každého člena zoskupenia/konzorcia zvlášť. Kritéria výberu budú použité na zoskupenie/konzorcium ako celok. Členovia zoskupenia, ktorí nespĺňajú jednotlivé kritériá výberu, musia v zodpovedajúcej kolónke čestného vyhlásenia týkajúcej sa kritérií vylúčenia / výberu uviesť „nie".
4. Okrem toho musí každý člen zoskupenia/konzorcia predložiť dokument:
– oprávňujúci vedúcu spoločnosť, aby predložila a podpísala zmluvu v mene zoskupenia / konzorcia a aby vystavovala faktúry v mene všetkých členov,
– spresňujúci úlohu, ktorú bude zohrávať každý člen zoskupenia / konzorcia pri plnení zmluvy a uvádzajúci, ktoré konkrétne zdroje budú k dispozícii na plnenie zmluvy každým členom,
– stanovujúci, že členovia zoskupenia / konzorcia sú spoločne a nerozdielne zodpovední voči verejnému obstarávateľovi a spoločne sa zaväzujú plniť zmluvu v prípade, že im bude pridelené toto obstarávanie.
5. Každá zmena v zložení zoskupenia / konzorcia počas verejného obstarávania môže viesť k zamietnutiu príslušnej ponuky. Akákoľvek zmena v zložení zoskupenia/konzorcia po podpísaní zmluvy môže viesť k zrušeniu zmluvy.


Oddiel IV: Konanie

IV.1)Druh konania
Užšia súťaž
IV.2)Kritériá vylúčenia
a) sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, alebo majú pozastavenú podnikateľskú činnosť, ich záležitosti sú pod správou súdu, uzavreli dohodu s veriteľmi alebo podobné opatrenia, alebo sú predmetom akéhokoľvek konania podobnej povahy, alebo sa nachádzajú v nejakej obdobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
(b) boli odsúdení za akýkoľvek trestný čin súvisiaci s výkonom ich povolania rozsudkom bez možnosti odvolania;
(c) v rámci výkonu povolania sa dopustili závažného pochybenia;
(d) si nesplnili povinnosti vzťahujúce sa na platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo daní;
(e) previnili sa skresľovaním informácií poskytnutých na žiadosť autorizačného oddelenia;

(f) ďalšie podrobnosti o čestnom vyhlásení nájdete na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=3710

IV.3)Kritériá výberu
– odborná prax minimálne 3 roky s poskytovaním požadovaného typu služieb.
Dokumenty, ktoré sa musia predložiť / dôkazy: doklady o odbornej a technickej spôsobilosti a aspoň o 3 rokoch skúseností s poskytovaním požadovaného typu služieb.
— počas posledných 3 rokov museli uchádzači vykonať:
– aspoň 3 zmluvy rovnocennej povahy (prenájom kancelárskeho nábytku) pre aspoň 60 kancelárskych priestorov alebo
– aspoň 3 zmluvy v oblasti prenájmu nábytku počas podujatí s viac ako 60 osobami.
Dokumenty, ktoré sa musia predložiť / dôkazy: zoznam hlavných služieb podobných službám požadovaným v tejto zákazke, poskytnutých počas posledných 3 rokov. Uchádzač musí uviesť pre každú uvedenú zmluvu hodnoty, dátumy, mená a podrobnosti zainteresovaných verejných alebo súkromných príjemcov. Presnejšie v prípade hlavných uskutočnených zmlúv musí uchádzač predložiť podrobné informácie o charaktere a rozsahu poskytnutých služieb.
– Technická kapacita doručenia prenajatého nábytku.
Dokumenty, ktoré sa musia predložiť / dôkazy: popis organizácie spoločnosti a navrhované riešenia doručenia.
– Mať k dispozícii širokú škálu výrobkov na prenájom, minimálne klasický kancelársky nábytok, dizajnový nábytok, klubový nábytok.
Dokumenty, ktoré sa musia predložiť / dôkazy: zoznam ponúkaných výrobkov alebo katalóg spolu s popisom jednotlivých kategórií.
IV.4)Administratívne informácie
IV.4.1) Referenčné číslo spisu: AMI 18/036
IV.4.2) Dátum ukončenia platnosti zoznamu zostaveného na základe výzvy na vyjadrenie záujmu:
Zoznam bude platný 4 roky od dátumu zaslania tohto oznámenia Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.
Prihlášky môžu byť predložené kedykoľvek počas obdobia platnosti zoznamu s výnimkou posledných 3 mesiacov tohto obdobia.
IV. 4.4) Ponuky je možné predložiť v jazyku: všetky úradné jazyky EÚ


Oddiel VI: Doplňujúce informácie

VI.1)Prezentácia a podanie prihlášok
Žiadosť o účasť musí obsahovať tieto dokumenty:
a) sprievodný list podpísaný osobou alebo osobami, ktoré zastupujú uchádzača. S uvedeným názvom, kontaktnými údajmi a kontaktným miestom uchádzača;

b) vyplnený formulár „Právny subjekt“ spolu s podpornými dôkazmi. Formulár „Právny subjekt“ je možné stiahnuť z odkazu: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/;

c) „Podpísané vyhlásenie o kritériách vylúčenia a kritériách výberu" spolu s dokladmi požadovanými ako dôkaz súladu s kritériami výberu. Tieto dokumenty sú uvedené v bode VII „Čestného vyhlásenia týkajúceho sa kritérií vylúčenia a výberových kritérií".
Žiadosť môže byť odoslaná jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) Doručenie poštou na adresu
Doporučenou zásielkou na túto adresu: Rada Európskej únie, Generálny sekretariát — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgicko.
b) Doručenie na nasledujúcu adresu:
Rada Európskej únie, Generálny sekretariát — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; quai de déchargement Chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bruxelles, Belgicko.
VI.2)Doplňujúce informácie
Obstarávateľ zostaví zoznam predbežne vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nižšie uvedené kritériá výberu. Vždy, keď sa má uzatvoriť zmluva týkajúca sa oblasti opísanej v bode III.1, vyzve verejný obstarávateľ všetkých uchádzačov zo zoznamu na predloženie ponuky. Zoznam výsledkov bude použitý len v prípade zmlúv, na ktoré sa nevzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ. Prvá výzva na súťaž na základe tejto výzvy na vyjadrenie záujmu sa uskutoční v septembri 2018. Odporúčame teda, aby zainteresované hospodárske subjekty poslali svoju žiadosť o účasť čo najskôr. Uchádzači budú informovaní o výsledkoch ich žiadosti.