Služby - 258513-2018

16/06/2018    S114

Belgicko-Brusel: Pomocné člny a osobné plachetnicové lode – hodnotenie potenciálu na zlepšenie bezpečnosti plavby a ďalšie posilnenie vnútorného trhu

2018/S 114-258513

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, Maritime and Land Transport and Passenger Rights
Poštová adresa: DM 28 3/56
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Petra Doubkova
E-mail: move-maritime-transport-and-safety@ec.europa.eu
Telefón: +32 22969303
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/transport/home_en
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3662
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Doprava

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Pomocné člny a osobné plachetnicové lode – hodnotenie potenciálu na zlepšenie bezpečnosti plavby a ďalšie posilnenie vnútorného trhu

II.1.2)Hlavný kód CPV
79411000 Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V nadväznosti na výsledok revízie REFIT smernice 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode štúdia umožní posúdiť, či sú potrebné spoločné požiadavky EÚ pre určité typy lodí, ktoré sú v súčasnosti zo smernice vylúčené. Konkrétnejšie sa plánuje posúdiť potreba zaviesť usmernenia Medzinárodnej námornej organizácie obsiahnuté v obežníku MSC.1/Circ.1417 ako povinné a posúdiť potrebu spoločných európskych požiadaviek týkajúcich sa osobných plachetnicových lodí.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľov a miesta stretnutí.

II.2.4)Opis obstarávania:

Reagovať na výzvu spoluzákonodarcov a posúdiť potrebu spoločných európskych požiadaviek na pomocné člny a osobné plachetnicové lode do roku 2020.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/09/2018
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/09/2018
Miestny čas: 11:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/06/2018