Diensten - 258519-2018

16/06/2018    S114    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Ierland-Dunsany: Verlening van diensten inzake faciliteitenbeheer in de gebouwen van de EU-Commissie in Dunsany, district Meath, Ierland

2018/S 114-258519

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie — DG Sante
Co. Meath
Dunsany
Grange
Ierland
Contactpersoon: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
NUTS-code: IE062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3640
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van diensten inzake faciliteitenbeheer in de gebouwen van de EU-Commissie in Dunsany, district Meath, Ierland

Referentienummer: SANTE/2018/F6/08
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese Commissie is van plan een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de diensten inzake faciliteitenbeheer die vereist zijn voor een kantoorfaciliteit die gevestigd is in Grange, Dunsany, District Meath, Ierland.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE062
Voornaamste plaats van uitvoering:

De locatie ligt ongeveer 45 km ten noordwesten van Dublin-Stad, op een vestiging op de hoofdweg vanaf de stad Trim (R 154).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De faciliteit huisvest het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie. De campus omvat:

— een grote conferentiefaciliteit met tolkdiensten en back-upvoorzieningen,

— cellulaire kantoorruimtes voor maximaal 250 personeelsleden,

— 3 communicatiezalen,

— keuken en eetzalen,

— opslagruimte,

— gebouwen voor crèche/kinderopvang en een dienstencomplex grenzen aan maar zijn gescheiden van het hoofdcomplex.

Het aantal personen ter plaatse, bestaande uit personeelsleden van de Europese Commissie en verschillende dienstverleners (bijv.: faciliteitenbeheer, operationeel personeel, veiligheidspersoneel, dienstverleners voor de crèche en personeel voor de catering) kan ongeveer 190 bedragen. De aard van het uit te voeren werk vereist echter dat personeelsleden gedurende periodes buiten het kantoor werken. Als gevolg van dit patroon, kan het aantal personen ter plaatse variëren tijdens werkweken en rond vakantieperiodes. Het is uitzonderlijk dat het aantal personen ter plaatse bij enige gelegenheid het aantal van 140 mensen overschrijdt.

De opdracht omvat het verlenen van diensten inzake faciliteitenbeheer voor de Grange-standplaats.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 verlenging van 12 maanden.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Alle vragen moeten worden ingediend via https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3402

Aanvragen moeten worden ingediend via elektronische weg bij SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2021-2022

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) De aandacht van de geïnteresseerde partijen wordt gevestigd op het doel van deze aankondiging, namelijk de selectie van de gegadigden die het bestek zullen ontvangen en tot inschrijving zullen worden uitgenodigd. De procedure bestaat uit 2 afzonderlijke fasen. In de eerste fase zullen de deelnemingsaanvragen die als reactie op deze aankondiging zijn verstuurd, worden beoordeeld door een selectiecomité op basis van de criteria vermeld in de aanbestedingsstukken. Alle aanvragers die voldoen aan de vermelde vereisten zullen worden geselecteerd en uitgenodigd een inschrijving in te dienen. Aanvragers die na fase 1 niet zijn geselecteerd, zullen op de hoogte worden gesteld van de redenen voor hun uitsluiting van de procedure.

2) NB: Belangstellende partijen wordt gevraagd bij de indiening van hun deelnemingsaanvraag de in de aanbestedingsstukken vermelde voorwaarden strikt na te leven. Daarnaast moeten belangstellende partijen:

— hun aanvraagformulier versturen vóór de uiterste termijn vermeld in IV.2.2. aanvragen die worden verstuurd na de uiterste termijn vermeld in IV.2.2 zullen automatisch worden verworpen,

— alle documenten en inlichtingen bijvoegen die worden gevraagd in de aanbestedingsstukken.

Gegadigden moeten hun deelnemingsaanvraag verzenden naar: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu zoals vermeld in I.1.

3) Belangstellende partijen wordt gevraagd zich in dit stadium te onthouden van het vragen van bijkomende inlichtingen. De vermelde website in I.3 wordt regelmatig bijgewerkt. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om op de hoogte te blijven van alle updates en wijzigingen die zich tijdens de inschrijvingsperiode kunnen voordoen.

4) Er wordt een bezoek aan de vestiging in Grange georganiseerd zodat de geselecteerde gegadigden de gebouwen kunnen bezichtigen. Kosten die hiervoor door de gegadigden worden gemaakt kunnen echter niet worden vergoed door de Europese Commissie. Maximaal 3 vertegenwoordigers van elke inschrijver mogen deelnemen aan dit verkenningsbezoek. Deelname aan een verkenningsbezoek is niet verplicht.

5) De Richtlijn betreffende de overgang van ondernemingen van 1977, die is omgezet in Ierse wetgeving door de voorschriften van 1980 van de Europese Gemeenschappen (bescherming van de rechten van de werknemers bij de overgang van ondernemingen), beschermt

de rechten van werknemers wanneer het bedrijf waar zij werkzaam zijn, wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar en is van toepassing op deze opdracht.

De belangrijkste relevante wetgeving in Ierland omvat:

— Richtlijn 2001/23/EG van de Europese Raad, omgezet in Ierse wetgeving door de voorschriften van de Europese Gemeenschappen (behoud van de rechten werknemers bij de overgang van ondernemingen), SI 131/2003 — bijlage VI,

— Wet van 2006 betreffende werknemers (informatieverstrekking en raadpleging) — bijlage VII.

6) Overeenkomstig artikel 104, onder f) van het Financieel Reglement en krachtens artikel 104, onder f), 134, lid 1, onder e) en 134, lid 4 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement, behoudt het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid zich het recht voor om te onderhandelen met potentiele contractant(en) voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die zijn toevertrouwd aan de aanbestedende dienst aan wie de initiële opdracht is gegund. Wanneer de instellingen deze opdrachten gunnen voor eigen rekening, mag deze procedure enkel worden gebruikt tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst en tot maximaal 3 jaar na de ondertekening ervan.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Zie VI.4.1
Luxembourg
Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2018