Služby - 258519-2018

16/06/2018    S114    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Užšia súťaž 

Írsko-Dunsany: Poskytovanie služieb správy zariadení v budovách Komisie EÚ v Dunsany, grófstvo Meath, Írsko

2018/S 114-258519

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Európska komisia — DG Sante
Co. Meath
Dunsany
Grange
Írsko
Kontaktná osoba: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Kód NUTS: IE062

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3640
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb správy zariadení v budovách Komisie EÚ v Dunsany, grófstvo Meath, Írsko

Referenčné číslo: SANTE/2018/F6/08
II.1.2)Hlavný kód CPV
90919000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európska komisia plánuje uzatvoriť zmluvu týkajúcu sa služieb správy zariadení požadovaných pre kancelársku budovu nachádzajúcu sa v Grange, Dunsany, grófstvo Meath, Írsko.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 800 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: IE062
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Poloha je približne 45 kilometrov severozápadne od mesta Dublin, na mieste situovanom na hlavnej ceste z mesta Trim (R 154).

II.2.4)Opis obstarávania:

V budove sídli Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín. Hlavné znaky areálu:

— veľké konferenčné zariadenie s tlmočníckymi a záložnými zariadeniami,

— komorové kancelárske priestory pre maximálne 250 zamestnancov,

— 3 komunikačné miestnosti (oznamovacie prostriedky),

— kuchynské a jedálenské objekty,

— archivačný sklad,

— budovy detských jaslí/starostlivosti o deti a služobný uzavretý areál, ktoré susedia s hlavným komplexom, avšak stoja samostatne.

Počet osôb na pracovisku tvorí personál Európskej komisie a rôzni poskytovatelia služieb (napr.: prevádzkový personál správy zariadení, bezpečnostný personál, personál poskytovateľov služieb pre detské jasle a personál pre stravovacie služby), čo celkovo predstavuje približne 190 osôb. Povaha práce, ktorú vykonávajú pracovníci, však vyžaduje, aby personál v určitých obdobiach pracoval mimo úradu. Výsledkom tejto schémy je skutočnosť, že sa počet osôb na pracovisku môže počas pracovných týždňov a v období verejných sviatkov líšiť. Počet osôb na pracovisku presiahne zriedkavo pri akejkoľvek príležitosti 140 osôb.

Cieľom obstarávania je zabezpečiť pre pracovisko v Grange služieb správy zariadení.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 800 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

1 možné predĺženie o 12 mesiacov.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Prípadné otázky je potrebné predložiť výhradne na adrese https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3402

Prihlášky musia byť predložené v elektronickej forme na SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/07/2018
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01/04/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

2021-2022

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Zainteresované strany upozorňujeme na účel tohto oznámenia, t. j. výber uchádzačov, ktorí dostanú súťažné podklady a budú vyzvaní na súťaž. Konanie bude pozostávať z 2 oddelených fáz. V prvej fáze bude výberová komisia hodnotiť žiadosti odoslané ako reakcia na toto oznámenie na základe kritérií uvedených v súťažných podkladoch. Všetci žiadatelia, ktorí spĺňajú uvedené normy, budú zaradení do užšieho výberu a následne vyzvaní na predloženie ponuky. Uchádzači, ktorí nebudú zaradení do užšieho výberu po fáze 1, budú informovaní o dôvodoch ich vyradenia z ďalšieho konania.

2) Poznámka: Žiadame zainteresované strany, aby pri predkladaní žiadostí o účasť presne dodržali podmienky uvedené v súťažných podkladoch. Okrem toho musia zainteresované strany:

— odoslať svoju prihlášku do konečného termínu uvedeného v bode IV.2.2. Prihlášky odoslané po konečnom termíne v bode IV.2.2 budú automaticky odmietnuté,

— priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v súťažných podkladoch.

Uchádzači musia zaslať svoje žiadosti o účasť na: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu, ako sa uvádza v bode I.1.

3) Zainteresované strany by sa v tejto fáze mali vyhnúť žiadostiam o ďalšie informácie. Bod I.3 webovej stránky bude pravidelne aktualizovaný, a preto je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jeho aktualizácie a úpravy počas výberového konania.

4) Bude sa organizovať prehliadka miesta v Grange, aby si uchádzači zaradení v užšom výbere mohli dané priestory prezrieť. Európska komisia však nehradí žiadne náklady v súvislosti s touto prehliadkou. Na tejto prehliadke miesta sa môžu zúčastniť maximálne 3 zástupcovia za každého uchádzača. Účasť na prehliadke miesta nie je povinná.

5) Na túto zmluvu sa vzťahuje TUPE alebo smernica o prevode podnikov z roku 1977, ktorá sa stala súčasťou írskeho práva nariadeniami Európskych spoločenstiev (Ochrana práv zamestnancov pri prevode podnikov) z roku 1980 a chráni

práva zamestnancov, keď je podnik, v ktorom sú zamestnaní, prevedený na nového vlastníka.

Kľúčové príslušné právne predpisy v Írsku zahŕňajú:

— smernicu Európskej rady 2001/23/ES, zavedenú v Írsku ako predpisy Európskych spoločenstiev SI 131/2003 – príloha VI (Ochrana zamestnancov pri prevode podnikov),

— zákon o zamestnancoch (poskytovanie informácií a konzultácia) z roka 2006 – príloha VII.

6) V súlade s článkom 104 písm. f) nariadenia o rozpočtových pravidlách a s článkom 104 písm. f), článkom 134 ods. 1 písm. e) a článkom 134 ods. 4 pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách si Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín vyhradzuje právo rokovať s prípadnými dodávateľmi o nových službách alebo prácach spočívajúcich v opakovaní podobných služieb alebo prác zverených hospodárskemu subjektu, ktorému ten istý verejný obstarávateľ zadal pôvodnú zmluvu. V prípade, že inštitúcie uzatvárajú zmluvy na vlastné náklady, môže sa toto konanie využiť len počas vykonávania pôvodnej zmluvy a najneskôr do 3 rokov po jej podpise.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Všeobecný súd
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Ako v bode VI.4.1
Luxembourg
Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/06/2018