Dodávky - 258523-2018

Zobraziť úsporné zobrazenie

16/06/2018    S114

Belgicko-Brussels: Výzva na vyjadrenie záujmu: dodávka rôznych technických zariadení a materiálu (police, nástroje a spotrebný tovar, kancelárske potreby a prepravné zariadenia)

2018/S 114-258523


Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Európsky parlament, Plateau de Kirchberg, Budova Konrad Adenauer, 2929 Luxembourg, Luxembursko.

Kontaktné miesta: Direction de la Logistique, Service de la passation des marchés, inlo.cft@ep.europa.eu

Internetová adresa (adresy)

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://europarl.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408

Elektronické predloženie prihlášok (URL): inlo.ami2018@ep.europa.eu

Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedených kontaktných miestach.
Špecifikácie obstarávania a doplňujúce podklady možno získať na vyššie uvedenom kontaktnom mieste/miestach.
Prihlášky sa musia zaslať na: Pozri prílohu A.III

I.2)Typ verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecná verejná správa
I.4)Pridelenie obstarávania v mene iných verejných obstarávateľov
Obstarávateľ nakupuje v mene iných obstarávateľov: nie


Oddiel II: Predmet výzvy na vyjadrenie záujmu

II.1)Názov predmetu výzvy na vyjadrenie záujmu
Výzva na vyjadrenie záujmu: dodávka rôznych technických zariadení a materiálu (police, nástroje a spotrebný tovar, kancelárske potreby a prepravné zariadenia)
II.2)Druh verejného obstarávania a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Dodávka tovaru
Nákup
Hlavné miesto alebo lokalita vykonania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Belgicko, Francúzsko, Luxembursko
Podrobné informácie o kódoch NUTS nájdete na:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

Kód NUTS: LU
Kód NUTS: FR
Kód NUTS: BE
II.3)Opis oblasti alebo oblastí zahrnutých v tejto výzve na vyjadrenie záujmu
Výzva na vyjadrenie záujmu pokrýva 4 oblasti:
– oblasť 1 – police,
– oblasť 2 – nástroje a spotrebný materiál,
– oblasť 3 – kancelárske potreby,
– oblasť 4 – prepravné zariadenia.
Každá oblasť sa skladá z podoblastí. V dokumentoch na stiahnutie sú upresnené informácie o spôsobe prihlásenia, ako aj oblasti a podoblasti.
II.4)Informácie o častiach
Táto výzva na vyjadrenie záujmu je rozdelená na časti: áno
Ponuky môžu byť predložené na 1 časť alebo viacero častí
II.5)Informácie o subdodávateľskej činnosti
Subdodávateľská činnosť je prijímaná: áno
Subdodávateľská činnosť je povolená len v prípade dodávky a popredajných služieb
II.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplňujúce informácie o slovnej zásobe CPV nájdete na:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Hlavný predmet: 39000000
Dodatočný deskriptor: 39131000
Dodatočné predmety: 42000000, 30000000, 31000000, 34000000
Dodatočný deskriptor: 30190000
II.7)Doplňujúce informácie
Cieľom výzvy na vyjadrenie záujmu je vytvoriť zoznam predbežne vybraných kandidátov. Zaradenie do zoznamu žiadnym spôsobom nezaväzuje obstarávateľa na následné pridelenie obstarávania.


Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Právna forma skupiny dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, ktorým by mohlo byť pridelené toto obstarávanie
Prihlášku môžu predložiť zoskupenia ekonomických subjektov.
III.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam kritérií výberu je uvedený v dokumente „Administratívne podmienky“.
III.3)Technická spôsobilosť
Zoznam kritérií výberu je uvedený v dokumente „Administratívne podmienky“.
III.4)Odborná spôsobilosť
Zoznam kritérií výberu je uvedený v dokumente „Administratívne podmienky“.


Oddiel IV: Konanie

IV.1)Druh konania
Užšia súťaž
IV.2)Dôvody na vylúčenie
Uchádzači budú vylúčení z účasti v tomto postupe verejného obstarávania, ak:
a) sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, alebo majú pozastavenú podnikateľskú činnosť, ich záležitosti sú pod správou súdu, uzavreli dohodu s veriteľmi alebo podobné opatrenia, alebo sú predmetom akéhokoľvek konania podobnej povahy, alebo sa nachádzajú v nejakej obdobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
(b) boli odsúdení za akýkoľvek trestný čin súvisiaci s výkonom ich povolania rozsudkom bez možnosti odvolania;
c) v rámci výkonu povolania sa dopustili závažného pochybenia;
d) si nesplnili povinnosti vzťahujúce sa na platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo daní;
e) previnili sa skresľovaním informácií poskytnutých na žiadosť autorizačného oddelenia.
IV.3)Kritériá výberu
Pozri bod 2. dokumentu „I-Administratívne podmienky“.
IV.4)Administratívne informácie
IV.4.1) Referenčné číslo spisu: 06B30/2018/M008
IV.4.2) Dátum ukončenia platnosti zoznamu zostaveného na základe výzvy na vyjadrenie záujmu:
Platnosť zoznamu zostaveného na základe výzvy na vyjadrenie záujmu: 11.6.2022
IV. 4.3) Oneskorenie predloženia prihlášok: 11.3.2022
IV. 4.4) Ponuky je možné predložiť v jazyku: všetky úradné jazyky EÚ


Oddiel VI: Doplňujúce informácie

VI.1)Prezentácia a podanie prihlášok

Podklady k prihláške, ktoré si môžete stiahnuť, sú súčasťou výzvy na vyjadrenie záujmu. Ak sa chcete zúčastniť tejto výzvy na vyjadrenie záujmu, pošlite prihlášku e-mailom na túto adresu: inlo.ami2018@ep.europa.eu

VI.2)Doplňujúce informácie

Podklady k prihláške si môžete stiahnuť na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408 alebo na stránke Európskeho parlamentu na adrese http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi


Príloha B – Informácie o častiach

Oblasť 1 – Police
1) Stručný opis: tento oddiel je rozdelený na pododdiely (pozri bod 4 dokumentu „II- podklady k prihláške“)
2) Klasifikácia CPV (spoločný slovník obstarávania)
Hlavný predmet: 39000000
Vedľajší predmet: 39131000
3) Informácie o subdodávateľskej činnosti
Subdodávateľská činnosť je prijímaná: áno
Časť č. 2 – Nástroje a spotrebný materiál
1) Stručný opis: tento oddiel je rozdelený na pododdiely (pozri bod 4 dokumentu „II- podklady k prihláške“)
2) Klasifikácia CPV (spoločný slovník obstarávania)
Hlavný predmet: 42000000
3) Informácie o subdodávateľskej činnosti
Subdodávateľská činnosť je prijímaná: áno
Časť č. 3 – Kancelárske potreby
1) Stručný opis: tento oddiel je rozdelený na pododdiely (pozri bod 4 dokumentu „II- podklady k prihláške“)
2) Klasifikácia CPV (spoločný slovník obstarávania)
Hlavný predmet: 30000000
Vedľajší predmet: 30190000
3) Informácie o subdodávateľskej činnosti
Subdodávateľská činnosť je prijímaná: áno
Časť č. 4 – Prepravné prostriedky
1) Stručný opis: tento oddiel je rozdelený na pododdiely (pozri bod 4 dokumentu „II- podklady k prihláške“)
2) Klasifikácia CPV (spoločný slovník obstarávania)
Hlavný predmet: 31000000
Vedľajší predmet: 34000000
3) Informácie o subdodávateľskej činnosti
Subdodávateľská činnosť je prijímaná: áno