Leveringen - 258774-2019

04/06/2019    S106

Polen-Jedlicze: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 106-258774

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 084-199281)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Jedlicze
Postadres: ul. Rynek 6
Plaats: Jedlicze
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Postcode: 38-460
Land: Polen
Contactpersoon: Malwina Żurek-Majerska
E-mail: majerska@jedlicze.pl
Telefoon: +48 134484716

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jedlicze.pl

Adres van het kopersprofiel: https://jedlicze.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jedlicze.

Referentienummer: RP.271.4.8.2019.MŻM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dziesięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jedlicze zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 084-199281

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 02/08/2019
Te lezen:
Datum: 08/08/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 10/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: