Služby - 261246-2016

29/07/2016    S145

Belgicko-Brusel: Služby týkajúce sa patentových ročných poplatkov a predĺženia platnosti ochranných známok

2016/S 145-261246

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Joint Research Centre (JRC) – Resources
Poštová adresa: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://web.jrc.ec.europa.eu

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska chemická agentúra (ECHA)
Poštová adresa: Annankatu 18
Mesto/obec: Helsinki
Kód NUTS: FI SUOMI / FINLAND
PSČ: 00121
Štát: Fínsko
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://echa.europa.eu/web/guest

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby týkajúce sa patentových ročných poplatkov a predĺženia platnosti ochranných známok.

Referenčné číslo: JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V záujme uchovania práv na patenty a ochranné známky sa musia vykonávať pravidelné platby registračným úradom. EÚ disponuje portfóliom pozostávajúcim z 800 patentových prihlášok a registrácií a 600 registrácií ochranných známok. Tieto platobné služby ponúkajú špecializované spoločnosti.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79120000 Poradenské služby v oblasti patentov a autorských práv
79110000 Právne poradenstvo a zastupovanie
79111000 Právne poradenstvo
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytnutie služieb správy portfólia práv duševného vlastníctva pre inštitúcie EÚ, generálne riaditeľstvá a útvary Európskej komisie, výkonné agentúry a agentúry a orgány Európskej únie. Nezahŕňa predĺženie platnosti, ani správu ročných poplatkov portfólia duševného vlastníctva EÚ.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva môže byť po prvých 24 mesiacoch obnovená 2-krát, zakaždým na 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/09/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/09/2016
Miestny čas: 14:00
Miesto:

V priestoroch verejného obstarávateľa v Bruseli uvedených v bode I.1 „Poštová adresa“.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3 na získanie súťažných podkladov.

V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012, v znení zmien, môže verejný obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy využiť rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na obstaranie dodatočných služieb pozostávajúcich z opakovania podobných služieb (maximálne 50 % pôvodnej hodnoty zmluvy) zo strany hospodárskeho subjektu, ktorému sa zákazka pridelí.

Na žiadosť uchádzača môže obstarávateľ poskytnúť dodatočné informácie výhradne na ciele objasnenia povahy zákazky.

Všetky žiadosti o dodatočné informácie musia byť predložené písomne iba prostredníctvom webovej stránky pre elektronické obstarávanie (e-tendering) na adrese https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742 v záložke „Otázky a odpovede“ („Questions and answers“) kliknutím na možnosť „Vytvoriť otázku“ („Create a question“).

Verejný obstarávateľ nie je povinný odpovedať na žiadosti o dodatočné informácie doručené neskôr ako päť pracovných dní pred konečným termínom predloženia ponúk.

Verejný obstarávateľ môže z vlastnej iniciatívy informovať zainteresované strany o akejkoľvek chybe, nepresnosti, vynechaní alebo o akejkoľvek inej administratívnej chybe v texte výzvy na predloženie ponúk.

Akékoľvek dodatočné informácie, vrátane informácií uvedených vyššie, budú zverejnené na webovej stránke pre elektronické obstarávanie (e-tendering) na vyššie uvedenej adrese. Táto webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je vašou zodpovednosťou, aby ste počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/07/2016