Dodávky - 262150-2019

Zobraziť úsporné zobrazenie

Toto oznámenie zrušil(-a):  228196-2020
Submission deadline has been amended by:  88709-2020
05/06/2019    S107

Slovensko-Bratislava: Vojenské vozidlá a súvisiace časti

2019/S 107-262150

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2009/81/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30845572
Poštová adresa: Kutuzovova 8
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
PSČ: 832 47
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Enderla
E-mail: jozef.enderla@mod.gov.sk
Telefón: +421 960317694

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: http://www.mosr.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8468

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Obrana
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Nákup VTV 4x4
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Vojenský útvar 9994 Nemšová, Slovenskej armády 52, Nemšová, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kód NUTS SK022 Trenčiansky kraj

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 10
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než sedem rokov: Najneskôr do roku 2029. Jedná a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je komplexné zabezpečenie Ozbrojených síl SR vozidlami VTV 4x4, ktoré spadajú pod vozidlá v oblasti obrany a bezpečnosti, pričom z hľadiska rozsahu je nákup možné zabezpečovať len v postupnosti niekoľkých rokov z dôvodu náročnosti priebežného zabezpečenia ich technickej prevádzky a logistiky.

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 321 000 000,00 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom zákazky sú vozidlá s balistickou ochranou na báze kolesového podvozku, schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO, EU a OSN. Sú určené k zabezpečeniu ochrany, taktického manévru jednotky, prepravu a palebnú podporu bojových jednotiek (družstiev/tímov) v konfliktoch vysokej intenzity. Detailnejší popis predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

35400000 Vojenské vozidlá a súvisiace časti

II.1.7)Informácie o subdodávkach
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaný rozsah predmetu zákazky: do 424 ks
Z toho opcia: do 20 ks
Predpokladaná hodnota bez DPH: 321 000 000,00 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis týchto opcií: Uplatnenie opcie počas platnosti rámcovej dohody, ktorej podmienky, rozsah, technický opis predmetu a cena bude súčasťou rámcovej dohody. Predmetom opcie bude:
— dodanie súprav náradia, prípravkov, prostriedkov a náhradných dielov ako nevyhnutná súčasť dodaných vozidiel ako aj mobilné maskovanie vozidla Leto/Zima,
— dodanie vozidiel, ktoré sú predmetom zákazky pre Ministerstvo vnútra SR (do 20 ks),
— plnenie dodatočných potrieb spôsobených krízou.
Opcia nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o uplatnení si práva opcie úspešnému uchádzačovi zo strany verejného obstarávateľa. Uplatnením opcie sa rámcová dohoda plní za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná.
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 120 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeku ponuky bude verejný obstarávateľ vyžadovať vo výške 500 000 EUR (slovom päťstotisíc) podľa podmienok jej zloženia stanovených vo výzve na predkladanie ponúk, ktorú verejný obstarávateľ odošle záujemcom, ktorí predložili žiadosť o účasť, splnili podmienky účasti a boli vybratí na základe kritérií určených pre obmedzenie počtu záujemcov.
14.2.Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:
14.2.1.poskytnutím bankovej záruky za uchádzača bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len banka),
14.2.2.poistením záruky,
14.2.3.zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Predmet opcie, ak bude uplatnená, bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií:
III.1.5)Informácie o bezpečnostnej previerke:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie

Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
A1)záujemca preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
Pozn.: Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci oprávnený vyžadovať výpis z registra trestov z informačných systémov verejnej správy, preto záujemca preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) tak, ako je uvedené v písm. a1).
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
B1)záujemca preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
C1)záujemca preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace uchádzač alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
D1)záujemca preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
e)je oprávnený dodávať tovary v predmete zákazky
E1)záujemca preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovary, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
F1)záujemca preukáže doloženým čestným vyhlásením alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
G1)preukazuje verejný obstarávateľ
h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
H1)preukazuje verejný obstarávateľ
Záujemca, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) a ods. 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (netýka sa prípadu, keď bol uchádzačovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím). Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči záujemcu z verejného obstarávania.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie
a)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Záujemca, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo zahraničnej banky
Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s inou osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne záujemcovi plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a záujemcom. Iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom tak ako záujemca, súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom a preukáže, že neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad 1.1: Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že:
— nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu,
— jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu,
— pri splácaní úveru dodržuje splátkový kalendár.
Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočke zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v tejto podmienke účasti.
Informácie vo vzťahu k tejto podmienke účasti:
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk musí byť vystavené najskôr v deň vyhlásenia tohto verejného obstarávania, ktorým je deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Publikačnom vestníku.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho nebude akceptovať ako doklad preukazujúci podmienku účasti finančného a ekonomického postavenia.
III.2.3)Technická a/alebo profesijná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré možu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Zákonný rámec podmienok účasti: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uvedené v § 131 ods. 1 písm. d), f), g) a j) bod 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní:
1.podľa § 131 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení, ako aj vnútornými pravidlami, ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva:
1.1.podľa § 131 ods. 1 písm. d) - Systematické riadenie kvality podľa normy ISO 9001.
1.2.podľa § 131 ods. 1 písm. d) - Systematické riadenie informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001.
2.podľa § 131 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
2.1.podľa § 131 ods. 1 písm. f) - odborný garant: Manažér výroby
3.podľa § 131 ods. 1 písm. g) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
3.1.podľa § 131 ods. 1 písm. g) - Systematické riadenie ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001.
4.podľa § 131 ods. 1 písm. j) bod. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní
4.1.opismi
4.2.vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody.
Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity inej osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s inou osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu medzi záujemcom a verejným obstarávateľom.
Iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia spôsobom tak ako záujemca súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom a preukáže, že neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie preukazuje iná osoba vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Ad 1.1: Záujemca požadovanú spôsobilosť preukáže predložením dokladu: platný certifikát o zavedení systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001 vydaný akreditovaným certifikačným orgánom, alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným týmto opatreniam vzťahujúci sa k oblasti, ktorá je predmetom zákazky.
Ad 1.2: Záujemca požadovanú spôsobilosť preukáže predložením dokladu: platný certifikát o zavedení systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 vydaný akreditovaným certifikačným orgánom, alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným týmto opatreniam vzťahujúci sa k oblasti, ktorá je predmetom zákazky.
Ad 2.1: Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za odborné riadenie výroby a dodávok, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:
Platný doklad zodpovednej osoby zodpovedná osoba preukáže, že je držiteľom oprávnenia na riadenie procesu výroby a dodávok od výrobcu vozidla, ktoré záujemca predloží v ponuke; dokladom je potvrdenie/osvedčenie/certifikát od výrobcu vystavené tejto zodpovednej osobe;
Profesijný životopis zodpovednej osoby, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:
— identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby),
— kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa),
— súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo),
— minimálne 3 praktické skúsenosti (projekty predmetu rovnakého alebo obdobného ako je predmet zákazky) v pozícii zodpovednej osoby, ktorá odborne riadila proces výroby a dodávok alebo minimálne 5 ročné praktické skúsenosti s odborným riadením procesov výroby a dodávok (praktické skúsenosti v predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky).
K praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba uvedie:
— názov a sídlo odberateľa,
— lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/y),
— pozíciu ktorú zastávali,
— kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č., mailová adresa).
Údaje v Profesijnom životopise budú potvrdené podpisom zodpovednej osoby spolu s čestným vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé.
Ad 3.1: Záujemca požadovanú spôsobilosť preukáže predložením dokladu: platný certifikát STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva vydaný akreditovaným certifikačným orgánom, alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným týmto opatreniam vzťahujúci sa k oblasti, ktorá je predmetom zákazky.
Ad 4.1: dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za záujemcu, ktorý bude obsahovať opisy (údaje) v súlade s prílohou č. 1 súťažných podkladov a v súlade s tovarom, ktorý po úplnom vyhodnotení a výbere v súlade so súťažnými podkladmi predloží vo svojej ponuke.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že hodnoty technických parametrov, ktorými záujemca preukazuje splnenie tejto podmienky účasti, a prostredníctvom ktorých sa následne kvalifikuje na predloženie ponuky na základe kritérií určených pre obmedzenie počtu záujemcov, sa predložením v žiadosti o účasť stávajú záväzné pre ponuku, ktorú záujemca následne predloží na základe výzvy na predkladanie ponúk. Odchýlením sa predloženými hodnotami technických parametrov v predloženej ponuke od technických parametrov predložených v žiadosti o účasť bude verejný obstarávateľ posudzovať ako nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky s následkom vylúčenia ponuky uchádzača z tohto verejného obstarávania.
Ad 4.2: platným dokladom vydaný štátnym skúšobným ústavom v SR alebo v členskom štáte EU, alebo Technickým preukazom v ktorom budú uvedené technické parametre deklarované záujemcom v súlade s podmienkou účasti podľa bodu 4.1, alebo platným dokladom COC k vozidlu v ktorom budú uvedené technické parametre deklarované záujemcom v súlade s podmienkou účasti podľa bodu 4.1, alebo iným platným dokladom, vydaným nezávislou technickou inštitúciou oprávnenou posudzovať predmetné tovary a ich technické parametre, ktorá potvrdí technické parametre deklarované záujemcom v súlade s podmienkou účasti podľa bodu 4.1.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie tejto podmienky účasti, sa predložením v žiadosti o účasť stávajú záväzné pre ponuku, ktorú záujemca následne predloží na základe výzvy na predkladanie ponúk. Odchýlením sa ich obsahom resp. porušením ich vzájomnej väzby v predloženej ponuke od technických parametrov predložených v ponuke bude verejný obstarávateľ posudzovať ako nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky s následkom vylúčenia ponuky uchádzača z tohto verejného obstarávania.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
Predpokladaný minimálny počet 1 a maximálny počet 3
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Verejný obstarávateľ uplatňuje obmedzenie počtu záujemcov na maximálne troch (3), ktorých vyzve na predloženie ponuky, na základe určených objektívnych a nediskriminačných kritérií. Kritériá na obmedzenie počtu a pravidlá ich uplatnenia sú uvedené v oddiele A.2 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení stanovených podmienok účasti a výbere na základe kritérií určených na obmedzenie počtu záujemcov, zašle prvým trom (3) záujemcom v poradí, ktorí splnili podmienky účasti, výzvu na prekladanie ponúk. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti, po vyhodnotení na základe kritérií určených na obmedzenie počtu záujemcov sa umiestnil na prvých troch (3) miestach v poradí a bol na jej predloženie verejným obstarávateľom vyzvaný.
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. Cena základného vozidla (ZV) zohľadňujúca požadované technické parametre podľa súťažných podkladov. Relatívna váha 55

2. Cena (Náklady technickej podpory - NTP). Relatívna váha 15

3. Cena (Náklady integrovanej podpory - NIP). Relatívna váha 15

4. Cena (Prevádzkové náklady na bežnú údržbu a spotrebu - PNBUaS). Relatívna váha 15

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
UpIA-360/2019-OOPS
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 2.7.2019 - 10:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
2.7.2019 - 10:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné SK, CZ

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
1.Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady v rozsahu potrebnom na predloženie žiadosti o účasť všetkým záujemcom neobmedzene prostredníctvom svojho profilu.
2.Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky z dôvodu, že vozidlá, ktoré sú predmetom zákazky, si následne v dôsledku náročnej technickej prevádzky a technickej logistiky v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky nevyhnutne vyžadujú interoperabilitu.

3.Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Bližšie informácie o komunikácií sú uvedené v oddiele A.1 súťažných podkladov.

4.Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO. Všetky dokumenty tvoriace žiadosť o účasť, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania predloží záujemca písomne prostredníctvom IS EVO vo formáte PDF ako naskenované originály dokumentov alebo ich úradne osvedčených kópií. Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, predloží elektronicky prostredníctvom IS EVO rovnocenné dokumenty vydané orgánom zriadeným v krajine jeho pôvodu v elektronickej podobe ako naskenované originály dokumentov alebo ich úradne osvedčených kópií s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka. Doklady podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v jazyku českom nemusia byť úradne preložené do jazyka slovenského. Bližšie informácie o komunikácií sú uvedené v oddiele A.1 súťažných podkladov.
5.Dokumenty tvoriace žiadosť o účasť predkladá záujemca podľa oddielu A.1 súťažných podkladov prostredníctvom IS EVO, v lehote na predkladanie žiadosti o účasť podľa bodu IV.3.4) tohto oznámenia.
6.Dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
7.Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní postupuje postupom užšej súťaže pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, záujemcom sa neumožňuje predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom.
8.Toto verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie v zmysle stanovenej podmienky účasti podľa § 131 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
9.Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je najneskôr v čase uzatvorenia rámcovej dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú najneskôr v čase uzatvorenia rámcovej dohody zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31.5.2019