Leveringen - 262609-2019

06/06/2019    S108

Tsjechië-Pardubice: Dieselbrandstof (0,2)

2019/S 108-262609

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Nationaal identificatienummer: 00085031
Postadres: Doubravice 98
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 533 53
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Kamila Filípková
E-mail: kamila.filipkova@suspk.cz
Telefoon: +420 602283872
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.suspk.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.ezak.suspk.cz/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134210 Dieselbrandstof (0,2)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 26 500 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 500 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2019