Werken - 263520-2020

08/06/2020    S109

België-Borgerhout: Bouwwerkzaamheden

2020/S 109-263520

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17436
Postadres: Berchemlei 115
Plaats: Borgerhout
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2140
Land: België
Contactpersoon: Charlotte Cleen
E-mail: charlotte.cleen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377397
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377397
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouw grote golfgoot

Referentienummer: WL-WL_2020_06-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden - FG11
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is een totaal integratieproject met als doel een operationele golfgoot voor wetenschappelijk onderzoek op te leveren. De locatie is het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout.

In dit project zien we volgende onderdelen:

— golfgoot: ontwerp, bouw en integratie. Een golfgoot is een waterdichte constructie met afmetingen 81 x 2 x 2,5 m (L x B x H). In en groot deel van de constructie dienen de zijwanden transparant te zijn om camera-metingen toe te laten. Gezien deze golfgoot gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek, wordt een nauwkeurigheid geëist die hoger ligt dan voor typische bouwkundig constructies. Precisie op mm niveau is vereist,

— vul- en ledigingssysteem: ontwerp, bouw en integratie. Om de goot te vullen en het water op het correcte niveau in te stellen wordt een geautomatiseerd vul- en ledigingssysteem gevraagd. Dit omvat pompen, leidingen, bedieningssoftware en integratie in het veiligheidssysteem,

— toegang: trappen, bordessen, toegangspoorten: ontwerp, bouw en integratie. Om een veilige toegang tot de goot te voorzien, dienen de toegangen voorzien te worden en waar nodig bewaakt te worden door het veiligheidssysteem,

— integratie golfschot: coördinatie en integratie. Een golfschot of golfgenerator wordt apart aanbesteed via een openbare procedure: WL_2020_05. Deze selectie zal gebeuren vóór de publicatie van het bestek voor het totaal integratieproject voor de golfgoot. In de bestektekst zullen de relevante gegevens van het golfschot opgegeven worden. Het golfschot wordt geleverd en geïnstalleerd als een machine. De timing en coördinatie daarvan, alsook de integratie van de machine in het geheel, maakt deel uit van dit bestek,

— elektrische voorzieningen: ontwerp, bouw en integratie,

— veiligheidssysteem: ontwerp, bouw en integratie,

— integratie: het geheel van golfgoot, vul- en ledigingssysteem, toegankelijkheid en werking van het golfschot moet opgeleverd worden als een machine conform de Europese Machinerichtlijn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31720000 Elektromechanische uitrusting
42000000 Bedrijfsmachines - FG11
38300000 Instrumenten voor metingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is een totaal integratieproject met als doel een operationele golfgoot voor wetenschappelijk onderzoek op te leveren. De locatie is het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout.

In dit project zien we volgende onderdelen:

— golfgoot: ontwerp, bouw en integratie. Een golfgoot is een waterdichte constructie met afmetingen 81 x 2 x 2,5 m (L x B x H). In en groot deel van de constructie dienen de zijwanden transparant te zijn om camera-metingen toe te laten. Gezien deze golfgoot gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek, wordt een nauwkeurigheid geëist die hoger ligt dan voor typische bouwkundig constructies. Precisie op mm niveau is vereist,

— vul- en ledigingssysteem: ontwerp, bouw en integratie. Om de goot te vullen en het water op het correcte niveau in te stellen wordt een geautomatiseerd vul- en ledigingssysteem gevraagd. Dit omvat pompen, leidingen, bedieningssoftware en integratie in het veiligheidssysteem,

— toegang: trappen, bordessen, toegangspoorten: ontwerp, bouw en integratie. Om een veilige toegang tot de goot te voorzien, dienen de toegangen voorzien te worden en waar nodig bewaakt te worden door het veiligheidssysteem,

— integratie golfschot: coördinatie en integratie. Een golfschot of golfgenerator wordt apart aanbesteed via een openbare procedure: WL_2020_05. Deze selectie zal gebeuren vóór de publicatie van het bestek voor het totaal integratieproject voor de golfgoot. In de bestektekst zullen de relevante gegevens van het golfschot opgegeven worden. Het golfschot wordt geleverd en geïnstalleerd als een machine. De timing en coördinatie daarvan, alsook de integratie van de machine in het geheel, maakt deel uit van dit bestek,

— elektrische voorzieningen: ontwerp, bouw en integratie,

— veiligheidssysteem: ontwerp, bouw en integratie,

— integratie: het geheel van golfgoot, vul- en ledigingssysteem, toegankelijkheid en werking van het golfschot moet opgeleverd worden als een machine conform de Europese Machinerichtlijn.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/10/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2020