Leveringen - 264701-2019

07/06/2019    S109

Polen-Zakopane: Operatietechniek

2019/S 109-264701

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem
Postadres: Oswalda Balzera 15
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: Grażyna Malik
E-mail: przetargi@klinika.net.pl
Telefoon: +48 182012061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://usorwzakopanem.ezamawiający.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://usorwzakopanem.ezamawiający.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 1 szt. Toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych

Referentienummer: STG-271-POIŚ-11/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33160000 Operatietechniek
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, nierekondycjonowanego, niepowystawowego, Toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych wyprodukowanego w roku 2019 wraz ze szkoleniem personelu

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 162 631.52 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane, POLSKA, Blok Operacyjny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, nierekondycjonowanego, niepowystawowego, Toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych wyprodukowanego w roku 2019 wraz ze szkoleniem personelu

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 162 631.52 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.09.02.00-00-0062/17-00/1120/2018/44

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dostawa 1 szt. Toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych:

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy:

Co najmniej jednego toru wizyjnego o wartości co najmniej 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. O. Balzera 15, 34-500 Zakopane, POLSKA, Budynek administracji, gabinet Dyrektora ds Administracyjno-ekonomicznych

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019