Leveringen - 265426-2019

07/06/2019    S109

Slovenië-Krško: Bibliobussen

2019/S 109-265426

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 093-224235)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valvasorjeva knjižnica Krško
Nationaal identificatienummer: 5642973000
Postadres: Cesta krških žrtev 26
Plaats: Krško
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8270
Land: Slovenië
Contactpersoon: Urška Lobnikar Paunović
E-mail: urska@knjiznica-krsko.si
Telefoon: +386 74904011
Fax: +386 74904020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.knjiznica-krsko.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško

Referentienummer: 430-64/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144760 Bibliobussen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je » Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško«, in zajema izvedbo vseh potrebnih storitev in dobav, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in prilogami k njej. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Izbor najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije, iz proračuna namenjenega za kulturo (NP-BUS-2019-2020) in bo sofinanciran tudi s strani Občine Krško, Občine Brežice, Občine Sevnica, Občine Radeče in Občine Kostanjevica na Krki, na podlagi pogodbe o financiranju in izvedbi projekta pri Valvasorjevi knjižnici Krško o financiranju in izvedbi projekta nakupa bibliobusa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224235

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5
In plaats van:

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji.

Te lezen:

Cena Ponder:

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naročnik se je na podlagi prejetega vprašanja odločil, da bo spremenil merila, in sicer tako, da bo edino merilo ponujena cena.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311205/SPREMEMBA_RD_3_6_2019_BibliobusVKrško.zip