Diensten - 265579-2019

07/06/2019    S109

Polen-Warschau: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 109-265579

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postadres: ul. Grzybowska 80/82
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Kondracka
E-mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Telefoon: +48 413340098
Fax: +48 413445414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://wodypolskie.bip.gov.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Wycięcie zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcie zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy”.

Referentienummer: 552/ZKI/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu wycięcia zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcia zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy – prace zgodnie

Z zestawieniem pozycji dla poszczególnych odcinków. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu wycięcia zakrzaczenia

I zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rz. Nidy oraz wycięcia zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy – prace zgodnie z zestawieniem pozycji dla poszczególnych odcinków. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia robót w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych terenu. Ponadto, kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

3. Wykonanie powyższych usług polegać będzie na:

3.1. Wykaz zakresu działań na terenie Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój

3.1.1. Wycięcie zakrzaczenia i zadrzewienia wzdłuż wałów cofkowych rzeki Nidy:

1. ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm – 115 szt.;

2. usunięcie krzewów w wieku do 10 lat – 0,98 ha;

3. usunięciem pozostałości (drobnych gałęzi) przy użyciu rębaka;

4. frezowanie wystających pni po wycince na skarpach wału;

5. wykonanie gładzi cementowej na przyczółku śluzy w km 3+640 lewego wału rz. Nidy celem szczelnego przylegania klapy;

6. naprawa rampy na prawym wale rz. Nidy w km 3+399 w m. Nowy Korczyn.

Wycinka przewidziana jest tylko w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, gdzie krzewy rosną na skarpie wału lub w 3 – metrowej odległości od stopy wału. Grubsze gałęzie należy przewieść we wskazane miejsca przez nadzorującego i ułożyć w stosy, o ewentualnym pocięciu na mniejsze części zadecyduje nadzorujący. Drobne gałęzie należy zrębkować w miejscach dogodnych dla Wykonawcy lub przewieść w 1 miejsce celem zrębkowania. Dokonać frezowania wystających pni w szczególności na skarpach wału.

Zakres prac związanych z wycinką jak i zakres robót określa przedmiar (Załącznik nr 10 do SIWZ), który ma charakter informacyjny, biorąc pod uwagę ryczałtową formę wynagrodzenie

3.1.2. Wycięcie zakrzaczenia i drzew z korpusu wałów i w odległości 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy:

1. ścinanie drzew o śr. 10-15 cm – 1 szt.;

2. ścinanie drzew o śr. 16-25 cm – 5 szt.;

3. ścinanie drzew o śr. 26-35 m – 7 szt.;

4. ścinanie drzew o śr. 46-55 cm – 2 szt.;

5. ścinanie drzew o śr. 56-65 cm – 3 szt.;

6. ścinanie drzew o śr. 80 cm – 1 szt.;

7. ścinanie drzew o śr. 150 cm – 1 szt.;

8. ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia – 0,026 ha;

9. zrębkowanie pozostałości po wycince – 32 mp.;

10. frezowanie pni po wycince – 20 szt.;

11. uzupełnienie korpusu wału i utwardzenie przejazdu w km 1+748 prawego wału rz. Nidzicy wraz z zakupem ziemi;

Ścięte drzewa ułożyć w stosy w miejscu wycinki, o ewentualnym pocięciu na mniejsze części zadecyduje nadzorujący. Drobne gałęzie zrębkować w miejscu wycinki lub w miejscach dogodnych dla Wykonawcy.

Zakres prac związanych z wycinką jak i zakres robót określa przedmiar (Załącznik nr 10 do SIWZ), który ma charakter informacyjny, biorąc pod uwagę ryczałtową formę wynagrodzenie

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

— na warunkach określonych niniejszą SIWZ (zwaną dalej wraz z załącznikami dokumentacją przetargową),

— wzorem umowy oraz zgodnie z:

— warunkami Zamawiającego,

— obowiązującymi przepisami BHP,

— polskimi normami oraz obowiązującymi normami branżowymi,

— Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do SIWZ)

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią mapy zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia w dniach / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający ustanawia następujące wymagania minimalne w powyższym zakresie:

a)Wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji rzek lub wałów przeciwpowodziowych w ilości nie mniejszej niż 2,0 km, wartości minimum 20 000,00 PLN brutto (potwierdzoną dowodami określającymi, że usługa ta została wykonana w sposób należyty).

b) Dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu realizacji zamówienia tj.,:

— minimum 2 (dwoma) piłami spalinowymi łańcuchowymi do wycinki drzew,

— minimum 1 środkiem transportowym do przewozu wyciętych drzew/krzewów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków należy złożyć:

— lit. a – wykaz zrealizowanych usług zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,

— lit. b - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, pokój nr 6, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne, w sesji otwarcia ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców, a także inne zainteresowane osoby. Zamawiający nie ustanawia żadnych wymagań organizacyjnych i formalnych od spełnienia których uzależniony jest udział w sesji otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019