Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 265710-2019

07/06/2019    S109    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Gatwick Airport South: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 109-265710

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Civil Aviation Authority
Postadres: Aviation House
Plaats: Gatwick Airport South
NUTS-code: UK
Postcode: RH6 0YR
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Kitty Jones
E-mail: kitty.jones@caa.co.uk
Telefoon: +44 1293573825

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.caa.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Aviation Regulator
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aviation Regulator

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CAA Staff Benefits and Recognition Contract

Referentienummer: 2904
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The requirement is for a staff benefits and recognition 'one-stop shop' portal which will enable CAA colleagues to:

— view and purchase of a range of colleague purchased flexible benefits, company paid benefits and high street offers,

— see the value of our employment proposition via a total reward statement,

—nominate colleagues for a range of financial and non-financial recognition awards.

In addition to the provision of the actual platform/portal, the CAA also requires the provider to be able to provide the majority of employee purchase benefits and high street offers, whilst hosting some benefits which the CAA provide/procure directly. This will require the provider to have relationship with other third parties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18530000
79400000
79414000
75310000
79900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CAA is running an open procedure for this procurement exercise.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

There is the potential to extend with the winning provider for an additional 2 periods of 12 months. A procurement process will be held either at the end of the initial 36 months, or anytime after depending on the extension period(s) allocated.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

3-5 years

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Gatwick-Airport-South:-Business-services:-law%2C-marketing%2C-consulting%2C-recruitment%2C-printing-and-security./64YA8478JD

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/64YA8478JD

GO Reference: GO-201964-PRO-14959786

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Centre for Dispute Resolution
Postadres: International Dispute Resolution Centre, 70 Fleet Street
Plaats: London
Postcode: EC4Y 1EU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@cedr.com
Telefoon: +44 2075366000

Internetadres: https://cedr.com/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/06/2019