Diensten - 265749-2021

28/05/2021    S102

België-Brussel: Ondersteuning van de coördinatie en synergie tussen projecten in het kader van de oproep tot het indienen van groenboeken in het kader van Horizon 2020

2021/S 102-265749

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD), RTD.C.5 – Ecological and Social Transitions
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8481
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8481
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning van de coördinatie en synergie tussen projecten in het kader van de oproep tot het indienen van groenboeken in het kader van Horizon 2020

Referentienummer: RTD/2021/OP/0003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000 Advies inzake onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De hoofddoelstelling van de opdracht, die voortvloeit uit deze oproep tot inschrijving, is het vergroten van de impact en de coördinatie tussen de verschillende onderwerpen en projecten die worden gefinancierd in het kader van de Green Deal Call (GDC).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73210000 Advies inzake onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

zie punt 1.5 van de aanbestedingsstukken, deel 1: "administratief bestek".

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze oproep tot inschrijving heeft tot doel een secretariaat op te richten dat een centraal netwerkknooppunt zal opzetten en beheren dat projecten in het kader van de Green Deal Call (GDC) met elkaar en met relevante ondersteunde activiteiten zal verbinden.

De doelstellingen die door de contractant moeten worden uitgevoerd, omvatten de volgende activiteiten:

1. samenwerking van GDC-projecten met duidelijke gemeenschappelijke belangen om ook over onderwerpen volledige synergieën te ontwikkelen;

2. uitwerking, analyse en bewijsbasis voor het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid dat wordt geproduceerd in de GDC-projecten;

3. het creëren en beheren van thematische specifieke projectclusters en hun verband met de andere clusters;

4. netwerken met soortgelijke acties van lidstaten en/of geassocieerde landen;

5. doeltreffende gemeenschappelijke verspreiding/communicatie van resultaten van de Green Deal (naast individuele projectcommunicatie).

Het creëren van grootschalige langetermijnsteun voor de projecten in het kader van de Green Deal-oproep zal zorgen voor een stabiel bestuur en ervoor zorgen dat de resultaten voor de periode 2021-2026 optimaal worden benut (terwijl sommige GDC-projecten al in 2021 van start gaan, kunnen andere pas in 2022 beginnen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/07/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De openbare opening vindt plaats via videoconferentie. inschrijvers die wensen deel te nemen aan de opening van de inschrijvingen moeten de instructies volgen die zijn vermeld in 3.2 van de uitnodiging tot inschrijving.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/05/2021