Služby - 267172-2019

10/06/2019    S110    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Štatistické služby v oblasti rozširovania, susedskej a rozvojovej spolupráce

2019/S 110-267172

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Európska komisia, Eurostat
Luxembourg
L-2920
Luxembursko
Kontaktná osoba: Financial cell Directorates A and B
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/eurostat

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: štatistika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štatistické služby v oblasti rozširovania, susedskej a rozvojovej spolupráce

Referenčné číslo: ESTAT/B/2019/004
II.1.2)Hlavný kód CPV
79330000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Štatistické služby v oblasti rozširovania, susedskej a rozvojovej spolupráce.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 195 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 4
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Semináre, workshopy a pracovné skupiny pre južné krajiny európskej susedskej politiky (ESP)

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto časti je zorganizovanie 9 podujatí týkajúcich sa stretnutí pracovných skupín a workshopov pre južné krajiny ESP od roku 2020 do roku 2021.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Európsky štatistický program 2013 – 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zber, overovanie a šírenie údajov pre rozširovanie EÚ a krajiny v rámci európskej susedskej politiky

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU
II.2.4)Opis obstarávania:

Ciele tohto obstarávania sú:

— otestovať revidované štruktúry verejnej databázy Eurostatu (Eurobase) pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, a prispôsobiť dotazníky revidovaným štruktúram,

— zhromažďovať údaje a dopĺňať nimi domény Eurobase pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ,

— posúdiť obsah existujúcich článkov publikácie „Statistics Explained“ (SE) s cieľom navrhnúť buď ich vymazanie, zlúčenie 2 alebo viacerých článkov SE, alebo ich aktualizáciu novými údajmi,

— pridať nové články SE a

— vytvoriť informačné hárky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 575 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 38
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Európsky štatistický program 2013 – 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Program odbornej prípravy v južných krajinách ESP

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU
II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavným cieľom tohto obstarávania je pomoc pri príprave a organizácii (vrátane všetkých logistických aspektov) kurzov odbornej prípravy pre južné krajiny ESP a tretie krajiny.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Európsky štatistický program 2013 – 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Semináre na vysokej úrovni pre vyšší manažment krajín EECCA

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU
II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavným cieľom tohto obstarávania je pomoc pri organizovaní intelektuálneho obsahu a logistických aspektov seminárov na vysokej úrovni pre vyšší manažment krajín EECCA.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 120 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Európsky štatistický program 2013 – 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/07/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/07/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Eurostat

Room B3/464

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača.Žiadame spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť, aby svoj záujem oznámili e-mailom aspoň 48 hodín vopred. Všetky podrobnosti o obsahu a postupe oznámenia sú vysvetlené v časti 4.3.2 technických špecifikácií.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Všeobecný súd
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/06/2019