Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Werken - 267317-2022

Submission deadline has been amended by:  295768-2022
20/05/2022    S98

België-Hasselt: Bouwwerkzaamheden

2022/S 098-267317

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetenschapspark Limburg NV
Nationaal identificatienummer: 0437.711.213_668880
Postadres: Kempische Steenweg 303 bus 101
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: Anais.brouwers@pomlimburg.be
Telefoon: +32 11300116
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://pomlimburg.be/projecten/campus-diepenbeek/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446575
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446575
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: NV van privaat recht (aanbesteder)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: vastgoedbeheer en ontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie van een modulair, uitbreidbaar parkeergebouw bouwcampus te Campus Diepenbeek

Referentienummer: Wetenschapspark Limburg NV-NV WP_2022_MS_parkeergebouw BC-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omhelst het ontwerp en de bouw van een modulair bovengronds parkeergebouw voor minimaal 350 wagens (vast gedeelte, zie infra).

Dit gebouw dient als een modulaire bouw te worden gerealiseerd, rekening houdend met een uitbreidingsmogelijkheid gaande tot 500 parkeerplaatsen, wanneer deze vraag/nood zich voordoet (voorwaardelijk gedeelte, zie infra).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Campus Diepenbeek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ontwerp- en bouwopdracht waarbij een combinatie van uitvoerder (aannemer) & ontwerper (architecten- en studiebureau,...met een totaalopdracht) samen zullen instaan voor het succesvol ontwerpen, uitwerken en realiseren (bouwen en opvolgen) van dit project.

De opdracht omhelst het ontwerp en de bouw van een modulair bovengronds parkeergebouw voor minimaal 350 wagens (vast gedeelte, zie infra).

Dit gebouw dient als een modulaire bouw te worden gerealiseerd, rekening houdend met een uitbreidingsmogelijkheid gaande tot 500 parkeerplaatsen, wanneer deze vraag/nood zich voordoet (voorwaardelijk gedeelte, zie infra)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFRO o.a.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie bestek

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt
Plaats: Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg
Plaats: Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: NV Wetenschapspark Limburg
Plaats: Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022