Werken - 267434-2022

20/05/2022    S98

Frankrijk-Fay-aux-Loges: Warmte-isolatiewerkzaamheden

2022/S 098-267434

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: commune de Fay-Aux-Loges
Nationaal identificatienummer: 21450142100017
Postadres: 48 rue Abbé Georges Thomas
Plaats: Fay-aux-Loges
NUTS-code: FRB06 Loiret
Postcode: 45450
Land: Frankrijk
E-mail: fal45@mairie-fayauxloges.fr
Telefoon: +33 238595711
Fax: +33 238570346
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mairie-fayauxloges.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-publics.info/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-publics.info/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

rénovation du gymnase Emile Charreire

Referentienummer: 22ft-0028-M
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

rénovation du gymnase Emile Charreire - durée de 9 mois

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 315 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 10
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 10
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

démolitions, maçonnerie, aménagements extérieurs

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212222 Bouwen van gymnastiekzaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

démolitions, maçonnerie, aménagements extérieurs

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

charpente, couverture

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45422000 Timmer- en schrijnwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

charpente, couverture

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

bardage, isolation par l'extérieur

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

bardage, isolation par l'extérieur

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

menuiseries extérieures, serrurerie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

menuiseries extérieures, serrurerie

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

plâtrerie, plafonds supendus

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45324000 Aanbrengen van gipsplaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

plâtrerie, plafonds supendus

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

menuiseries intérieures

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

menuiseries intérieures

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

revêtements de sols, faiences

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432000 Leggen van vloeren en aanbrengen van vloerbedekking, wandbekleding en behang
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

revêtements de sols, faiences

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

peinture

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111400 Verf en wandbekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

peinture

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

electricité, courants forts

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

electricité, courants forts

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

plomberie, chauffage, ventilation

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

rue André Chenal 45450 - fay-Aux-Loges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

plomberie, chauffage, ventilation

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

fay-Aux-Loges

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info -

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: tribunal administratif d'orléans
Postadres: 28, rue de la Bretonnerie
Plaats: Orléans
Postcode: 45057
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Telefoon: +33 238775900
Fax: +33 238538516
Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022