Werken - 267634-2022

20/05/2022    S98

Duitsland-Düsseldorf: Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen

2022/S 098-267634

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Düsseldorf
Postadres: Moorenstr. 5
Plaats: Düsseldorf
NUTS-code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postcode: 40225
Land: Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
E-mail: submission@med.uni-duesseldorf.de
Telefoon: +49 2118119301
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uniklinik-duesseldorf.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Photovoltaikanlage - Neubau i²L²med

Referentienummer: ILMED-053
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Bei dem Objekt Geb. 16.38 Innovatives & Interdisziplinäres

Lehr- und Lernzentrum Medizin wird eine PV Anlage als

Flachdachanlage Ost/West errichtet.

Die gesamte Leistung beträgt hierzu 260 kWp.

- PV-Module 320Wp 800 Stück

- Wechselrichter 5-110kW 5 Stück

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 349 979.16 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
31155000 Wisselrichters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universitätsklinikum Düsseldorf Moorenstr. 5 40225 Düsseldorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

s. o. und siehe Vergabeunterlagen

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 045-113335
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: T49-16314843
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rheinland Solar GmbH
Plaats: Neuss
NUTS-code: DEA1D Rhein-Kreis Neuss
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 349 979.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPNYBBDL3Y

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland c/o Bezirksregierung Köln
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022