Leveringen - 268144-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Elektriciteit

2022/S 098-268144

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Małopolska Urząd Wojewódzki w Krakowie
Postadres: ul. Basztowa 22
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 31-156
Land: Polen
Contactpersoon: Marta Jasińska
E-mail: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl
Telefoon: +48 123921343
Fax: +48 133921956
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.malopolska.uw.gov.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.malopolska.uw.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu

Referentienummer: WL-IV.272.13.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w następujących ilościach:

Rodzaj taryfy B – 1950 000 kWh

C – 1950 000 kWh

G – 1 000 kWh

R – 3 000 kWh.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 2 do swz – projektowanych postanowieniach umowy. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I na dostawę energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w następujących ilościach:

Rodzaj taryfy B – 1950 000 kWh

C – 1475 000 kWh

G – 1 000 kWh

R – 3 000 kWh

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w PLN (brutto): 1 801 567,95 zł.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia z prawem opcji 30% w PLN (brutto): 2 342 038,34 zł.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 441 ustawy Zamawiający może skorzystać z opcji (30%). Warunki realizacji prawa opcji zostały określone w zał. nr 2 do swz - projektowanych postanowieniach umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II na dostawę energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tarnów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie w następujących ilościach:

Rodzaj taryfy C -260 000 kWh

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w PLN (brutto): 135 358,65 zł.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia z prawem opcji 30% w PLN (brutto): 175 966,25 zł

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 441 ustawy Zamawiający może skorzystać z opcji (30%). Warunki realizacji prawa opcji zostały określone w zał. nr 2 do swz - projektowanych postanowieniach umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część III na dostawę energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nowy Sącz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu w następujących ilościach:

Rodzaj taryfy C -215 000 kWh

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w PLN (brutto): 112 673,40 zł.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia z prawem opcji 30% w PLN (brutto): 146 475,41 zł

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 441 ustawy Zamawiający może skorzystać z opcji (30%). Warunki realizacji prawa opcji zostały określone w zał. nr 2 do swz - projektowanych postanowieniach umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Eventuele minimumeisen:

nie dotyczy

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Eventuele minimumeisen:

nie dotyczy

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Projektowane postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do swz.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/09/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia, w zależności od tego która z okoliczności nastąpi jako pierwsza. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, w formie pisemnej z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku udzielenia zamówienia centralnego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej w zakresie dostawy energii elektrycznej na potrzeby jednostek administracji rządowej.

2. Przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone zostały się w art. 255 i nast. ustawy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości:

- dla części I zamówienia: 20 000,00 zł

- dla części II zamówienia: 10 000,00 zł

- dla części III zamówienia: 10 000,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

1) w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Narodowy Bank Polski nr 94 1010 1270 0051 2213 9120 0000 z dopiskiem „WL-IV.272.13.2022 wadium – dostawa energii elektrycznej do budynków MUW”,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310) – w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego wystawienia, tj. przez gwaranta – wystawcę tego dokumentu. Beneficjentem wadium jest Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: „WL-IV.272.13.2022 wadium – dostawa energii elektrycznej do budynków MUW”, tj. w sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: jak w pkt VI.4.1 ogłoszenia
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022