Leveringen - 268302-2022

20/05/2022    S98

Polen-Olsztyn: Elektriciteit

2022/S 098-268302

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Postadres: ul. Głowackiego 6
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-448
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.kowr.gov.pl/
Adres van het kopersprofiel: http://bip.kowr.gov.pl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://kowr.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://kowr.eb2b.com.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Referentienummer: OLS.WOP.260.28.2022.SB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie (dalej KOWR OT Olsztyn).

2. Dostarczanie energii odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 528 429.80 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedziby KOWR OT Olsztyn przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
65300000 Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Olsztyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedziby KOWR OT Olsztyn przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie.

2. Dostarczanie energii odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami).

3. Standardy jakościowe dot. dostawy i dystrybucji energii elektrycznej są opisane szczegółowo w ustawie Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy tj. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 280 ze zmianami).

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

5. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzach cenowych dla poszczególnych lokalizacji, które stanowią załączniki Nr 2.1 do SWZ. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rozlicznie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

1) istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5.1 do SWZ,

2) opisach punktów poboru energii dla poszczególnych części ww. zamówienia, które stanowią załącznik Nr 6.1 do SWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 916 437.60 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2022
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn (dalej SZ) w Grabinie, Kamionku, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Elblągu i Barto

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
65300000 Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grabin, Kamionek, Korsze, Lidzbark Warmiński, Morąg, Elbląg i Bartoszyce oraz w Archiwum KOWR OT Olsztyn przy ul. Bałtyckiej 63 w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn (dalej SZ) w Grabinie, Kamionku, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Elblągu i Bartoszycach oraz w Archiwum KOWR OT Olsztyn przy ul. Bałtyckiej 63 w Olsztynie.

2. Dostarczanie energii odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami).

3. Standardy jakościowe dot. dostawy i dystrybucji energii elektrycznej są opisane szczegółowo w ustawie Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy tj. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 280 ze zmianami).

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

5. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzach cenowych dla poszczególnych lokalizacji, które stanowią załączniki Nr 2.2 do SWZ. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rozlicznie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

1) istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5.2 do SWZ,

2) opisach punktów poboru energii dla poszczególnych części ww. zamówienia, które stanowią załącznik Nr 6.2 do SWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 517 164.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2022
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn (dalej SZ) w Ełku, Olecku i Bystrym

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
65300000 Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ełk, Olecko i Bystry

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn (dalej SZ) w Ełku, Olecku i Bystrym.

2. Dostarczanie energii odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami).

3. Standardy jakościowe dot. dostawy i dystrybucji energii elektrycznej są opisane szczegółowo w ustawie Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy tj. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 280 ze zmianami).

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

5. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzach cenowych dla poszczególnych lokalizacji, które stanowią załączniki Nr 2.3 do SWZ. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rozlicznie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

1) istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5.3 do SWZ,

2) opisach punktów poboru energii dla poszczególnych części ww. zamówienia, które stanowią załącznik Nr 6.3 do SWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 94 828.20 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2022
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający wymaga posiadania:

a) uprawnień do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami);

b) uprawnień do wykonywania działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami) (w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)

lub

podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Warunki realizacji umowy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ.

2. Wszelkie zmiany umowy dokonane zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/06/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/09/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/06/2022
Plaatselijke tijd: 09:10
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie https://kowr.eb2b.com.pl ofert

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Otwarcie ofert jest niejawne. 2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

IV kwartał 2024 roku

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę (Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1.1, 1.2 i 1.3 do SWZ) wraz z załącznikami wymienionymi w SWZ za pośrednictwem Platformy pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/.

2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

1) Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez wybranie polecenia „dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zaznacza polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;

2) potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wczytany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji (zamieszczenie załącznika);

3) o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe.

4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Celem wycofania oferty Wykonawca w zakładce „Załączniki” zaznacza plik oferty i korzysta z polecenia „Usuń”. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

5. Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie w zakładce „Załączniki” i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz

3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)(dalej rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)(dalej rozporządzenie 2022/576) oraz

4) spełniają warunki udziału w postępowaniu

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/ +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp tj.

"Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;(...)

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; (...)

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/ +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022