Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 268336-2015

Beknopt weergeven

31/07/2015    S146    Europese Commissie - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Ispra: Levering, installatie en onderhoud van 2 batterijopslagsystemen –– 2 percelen

2015/S 146-268336

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), Instituut voor Energie en Transport
Postadres: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Plaats: Ispra VA
Postcode: 21027
Land: Italië
Contactpersoon: B.5 eenheid Financiën en Aanbestedingen
Ter attentie van: C. Breazu
E-mail: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Andere: onderzoek.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering, installatie en onderhoud van 2 batterijopslagsystemen –– 2 percelen.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek –– Petten (Nederland) voor perceel 1, en
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek –– Ispra (Italië) voor perceel 2.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Deze aanbesteding betreft de levering, installatie en het onderhoud van en aanverwante diensten voor 2 batterijopslagsystemen voor operaties die verband houden met intelligente energienetten, 1 in Petten (Nederland) en 1 in Ispra (Italië). De opdracht omvat een garantieperiode van 24 maanden en maximaal 4 jaar preventief en correctief onderhoud.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31422000, 50530000, 38970000, 31230000, 31682210

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
De geraamde begroting voor de 2 percelen ligt tussen 1 300 000 EUR en 1 500 000 EUR (alles inbegrepen, zonder btw) voor de volledige looptijd (77 maanden) van de opdracht. De begroting dekt de levering, installatie, het onderhoud, de opleiding, het verstrekken van documentatie, de 24 maanden garantie en het preventief en correctief onderhoud voor maximaal 4 jaar.
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 300 000 en 1 500 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 77 (vanaf de gunning van de opdracht)

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Levering, installatie en onderhoud van een batterijopslagsysteem –– perceel 1 (Petten, Nederland)
1)Korte beschrijving
Levering, installatie en onderhoud van een batterijopslagsysteem voor intelligente energienetten in Petten (Nederland), met een nominaal vermogen van 75 kW en een opslagcapaciteit van 150 kWh.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31422000, 50530000, 38970000, 31230000, 31682210

3)Hoeveelheid of omvang
De opdracht is verdeeld in 2 stadia:
— fase 1: het leveren, installeren, testen en kalibreren van, alsook het geven van opleiding en verstrekken van documentatie over een batterijopslagsysteem, met inbegrip van 2 jaar garantie,
— fase 2: 12 maanden preventief en correctief onderhoud, verlengbaar met 3 bijkomende jaren (voor een totale onderhoudsperiode van maximaal 4 jaar).
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 300 000 en 400 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 77 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Levering, installatie en onderhoud van een batterijopslagsysteem –– perceel 2 (Ispra, Italië)
1)Korte beschrijving
Levering, installatie en onderhoud van een batterijopslagsysteem voor intelligente energienetten in Ispra (Italië), met een nominaal vermogen van 225 kW en een opslagcapaciteit van 450 kWh.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31422000, 50530000, 38970000, 31230000, 31682210

3)Hoeveelheid of omvang
De opdracht is verdeeld in 2 stadia:
— fase 1: het leveren, installeren, testen en kalibreren van, alsook het geven van opleiding en verstrekken van documentatie over een batterijopslagsysteem, met inbegrip van 2 jaar garantie,
— fase 2: 12 maanden preventief en correctief onderhoud, verlengbaar met 3 bijkomende jaren (voor een totale onderhoudsperiode van maximaal 4 jaar).
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 000 000 en 1 100 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 77 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Ondernemers mogen een inschrijving indienen als individuele inschrijver of als partner van een consortium (met of zonder rechtspersoonlijkheid). In beide gevallen is onderaanbesteding toegestaan. De inschrijver moet duidelijk de rol van elke ondernemer aangeven — individuele inschrijver, partner in een consortium of onderaannemer. Dit geldt ook indien de betrokken entiteiten deel uitmaken van dezelfde combinatie.
Elke partner in een consortium aanvaardt een gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de aanbestedende dienst voor de uitvoering van de opdracht en wordt een van de contractpartijen indien de inschrijving van het consortium wordt geselecteerd.
Het consortium moet 1 juridische entiteit („de leider”) aanduiden die de volledige bevoegdheid heeft om gedurende de uitvoering van de opdracht het consortium en elk van zijn leden te binden, waarbij hij verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van de opdracht (factureren, ontvangen van betalingen enz.) namens alle andere partners.
Onderaanbesteding is de situatie waarin de contractant wettelijke verbintenissen aangaat met andere juridische entiteiten die in zijn naam delen van de opdracht zullen uitvoeren. De contractant behoudt de volledige aansprakelijkheid jegens de aanbestedende dienst voor de uitvoering van de opdracht. Freelancen, waarbij een beroep wordt gedaan op de activiteiten of personeelsleden van een andere juridische entiteit dan de contractant, geldt als onderaanbesteding, ongeacht de toepasselijke nationale wetgeving.
Onderaannemers moeten een intentieverklaring overleggen waaruit blijkt dat zij bereid zijn om deel te nemen aan de uitvoering van de opdracht zoals vermeld in de inschrijving. Tijdens de uitvoering van de opdracht is de vervanging van onderaannemers onderhevig aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de aanbestedende dienst.
Een individuele inschrijver of een consortium mag eveneens een beroep doen op de bekwaamheden van andere entiteiten om te voldoen aan de minimumbekwaamheidsniveaus in III.2.2 en III.2.3, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. Zo ja, moet hij aan de aanbestedende dienst bewijzen dat hij over de nodige middelen beschikt voor de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld door een plechtige verklaring van dergelijke entiteiten over te leggen. Wanneer een beroep wordt gedaan op de bekwaamheden van een derde partij die een andere juridische entiteit is dan de individuele inschrijver of de leden van het consortium, wordt dit, ondanks het feit dat deze partij deel uitmaakt van dezelfde combinatie, in het kader van de procedure beschouwd als onderaanbesteding.
Indien de opdracht wordt gegund aan een inschrijver die een beroep doet op een derde partij om in te staan voor meer dan 70 % van de minimumeisen inzake economische en financiële draagkracht zoals vermeld in III.2.2, eist de aanbestedende dienst dat de derde partij het contract ondertekent en samen met de inschrijver gezamenlijk aansprakelijk wordt voor de uitvoering van de opdracht.
De rol en de taken van alle consortiumpartners en alle vastgestelde onderaannemers moeten duidelijk worden vermeld in de inschrijving. De begeleidende brief moet de naam bevatten van de inschrijver (met inbegrip van alle partners in geval van een consortium) en onderaannemer(s), met inbegrip van derde partijen op wiens bekwaamheden een beroep wordt gedaan, alsook de naam van de enige contactpersoon met betrekking tot deze procedure. Voor consortia moet de begeleidende brief worden ondertekend door elke partner, of door een partner die naar behoren is gemachtigd de inschrijving en het contract namens alle partners te ondertekenen. In het laatste geval kan de machtiging bijvoorbeeld de vorm aannemen van een volmacht, een intentieverklaring of een consortiumovereenkomst.
Inschrijvers (alle partners in geval van een consortium) moeten tevens een duidelijke kopie overleggen van de aankondiging van benoeming van de personen die gevolmachtigd zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen in betrekkingen met derde partijen en in rechtszaken, of een kopie van de bekendmaking van dergelijke benoeming indien de wetgeving die van toepassing is op de betrokken juridische entiteit dergelijke bekendmaking vereist. Elke delegatie van deze bevoegdheid aan een andere vertegenwoordiger die niet in de officiële aanstelling is opgenomen, moet met bewijsstukken worden gestaafd.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Voor beide percelen:
1. Uitsluitingscriteria:
om in aanmerking te komen voor deelname aan deze aanbestedingsprocedure mogen de inschrijvers zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevinden zoals vermeld in artikelen 106 en 107 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012. Inschrijvers (met inbegrip van consortiumpartners) en onderaannemers die zijn vastgesteld overeenkomstig III.1.3 moeten de verklaring op erewoord ondertekenen (beschikbaar op de website die vermeld is onder I.1) om te verklaren dat zij zich niet in een van deze situaties bevinden. Op verzoek van de aanbestedende dienst moeten de geselecteerde inschrijver (met inbegrip van alle partners in geval van een consortium) en alle onderaannemers die door de inschrijver zijn vastgesteld overeenkomstig III.1.3, de bewijsstukken overleggen die worden vermeld in artikel 143, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012. De aanbestedende dienst mag vrijstelling verlenen van de verplichting de bewijsstukken te verstrekken indien deze bewijsstukken reeds in het kader van een andere aanbestedingsprocedure zijn verstrekt, mits de stukken niet langer dan 1 jaar voor de datum van de bekendmaking van de gunning zijn afgegeven en nog steeds geldig zijn. De inschrijver verklaart in dat geval op erewoord, dat de bewijsstukken reeds in een eerdere aanbestedingsprocedure zijn verstrekt, en bevestigt dat zich in zijn situatie geen veranderingen hebben voorgedaan.
2. Selectiecriteria (rechtsbevoegdheid):
inschrijvers (alle partners in geval van een consortium) moeten aantonen dat zij over de juridische capaciteit beschikken voor de uitvoering van de opdracht door een bewijs over te leggen van inschrijving in het relevante handels- of beroepsregister in het land waar zij zijn gevestigd/opgericht. Indien de inschrijver niet verplicht is of het hem niet is toegelaten in een dergelijk register ingeschreven te zijn om redenen die verband houden met zijn statuut of rechtsvorm, kan de aanbestedende dienst een verklaring of een getuigschrift, het lidmaatschap van een specifieke organisatie, de uitdrukkelijke autorisatie of inschrijving in het btw-register als voldoende bewijs aanvaarden.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Voor elk perceel moeten inschrijvers aan het volgende criterium voldoen: de jaaromzet voldoet aan de minimumbekwaamheidseisen; de financiële levensvatbaarheid volstaat om de opdracht te aanvaarden en uit te voeren.
De volgende bewijsstukken moeten worden overlegd door elke inschrijver (elke partner in geval van een consortium) en elke onderaannemer op wiens bekwaamheden de inschrijver een beroep doet om te voldoen aan de minimumbekwaamheidseisen voor economische en financiële draagkracht:
1) een verklaring voor de laatste 3 volledige boekjaren over de jaaromzet van de ondernemer. Indien een ondernemer om een uitzonderlijke reden die de aanbestedende dienst gegrond acht, niet in staat is de hierboven gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen door elk ander document dat de aanbestedende dienst geschikt acht. De aanbestedende dienst moet in elk geval op de hoogte worden gesteld van de uitzonderlijke reden en er moet een verantwoording voor worden gegeven. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om elk ander document te vragen dat hem in staat stelt de economische en financiële draagkracht van de ondernemer te controleren, of aanvullende informatie en/of verduidelijkingen op te zoeken via elk ander geschikt kanaal (websites, officiële instanties enz.). De aanbestedende dienst mag een ondernemer vrijstellen van de verplichting de hiervoor bedoelde bewijsstukken te verstrekken indien deze bewijsstukken reeds in het kader van een andere aanbestedingsprocedure zijn verstrekt, mits ze voldoen aan de vereisten van de onderhavige oproep tot inschrijving. In dat geval moet de ondernemer een referentie naar de opdracht overleggen, evenals een referentie naar de dienst van de Commissie waarvoor het bewijs is geleverd.
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor een inschrijver niet te selecteren indien het verstrekte bewijsmateriaal aanleiding geeft tot ernstige twijfels over zijn financiële haalbaarheid voor de uitvoering van de opdracht en indien de inschrijver er niet in is geslaagd deze twijfels uit de weg te ruimen door de indiening van opmerkingen of ander bewijs waaruit de financiële haalbaarheid blijkt.
Eventuele minimumeisen: Voor perceel 1: de gemiddelde jaaromzet moet voor de laatste 3 boekjaren minstens 300 000 EUR bedragen.
Voor perceel 2: de gemiddelde jaaromzet moet voor de laatste 3 boekjaren minstens 1 000 000 EUR bedragen.
Deze minima worden beoordeeld op basis van de inschrijver als geheel, met inbegrip van de gecombineerde bekwaamheden van alle partners in geval van een consortium en alle onderaannemers.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Voor elk perceel moeten de inschrijvers aan het volgende criterium voldoen:
1) ervaring op het gebied van de levering van goederen zoals blijkt uit een lijst van soortgelijke opdrachten (qua waarde, omvang en complexiteit) die tijdens de laatste 3 jaar vóór de uiterste datum voor inschrijving zijn uitgevoerd. De lijst van vroegere opdrachten moet details bevatten inzake de begin- en einddatum, alsook de totaalwaarde en omvang van de opdracht, de rol ervan en het bedrag dat door de ondernemer werd gefactureerd. In het geval van lopende opdrachten wordt enkel het gedeelte in aanmerking genomen dat tijdens de referentieperiode is voltooid. De overeenkomsten die worden overgelegd als bewijs dat aan de minimumbekwaamheidsniveaus is voldaan, moeten vergezeld zijn van getuigschriften, die zijn afgegeven door de klanten, waaruit blijkt dat ze op bevredigende wijze zijn uitgevoerd. Indien de diensten zijn verleend voor aanbestedende diensten van de EU, moeten de certificaten worden afgegeven of medeondertekend door de bevoegde dienst.
In het geval van een consortium of onderaanbesteding, moeten de vereiste bewijsstukken worden overgelegd door de consortiumpartners/onderaannemers op wiens bekwaamheid de inschrijver een beroep doet om te voldoen aan de minimumbekwaamheidseisen.
Eventuele minimumeisen:
de minimumbekwaamheidseisen worden beoordeeld op basis van de inschrijver als geheel, met inbegrip van de gecombineerde bekwaamheden van alle partners in geval van een consortium en alle onderaannemers.
Voor perceel 1: 1) minstens 3 soortgelijke opdrachten met de volgende kenmerken: een totale waarde (de cumulatieve waarde van de 3 opdrachten), exclusief btw, van minstens 300 000 EUR.
Voor perceel 2: 1) minstens 3 soortgelijke opdrachten met de volgende kenmerken: een totale waarde (de cumulatieve waarde van de 3 opdrachten), exclusief btw, van minstens 1 000 000 EUR.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14.9.2015
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.9.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18.9.2015 - 15:00

Plaats:

JRC, receptiegebouw, eerste verdieping, kamer 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja

Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: maximaal 1 gemachtigde vertegenwoordiger mag de opening bijwonen. Het verzoek moet samen met een kopie van de identiteitskaart/het paspoort minstens 3 dagen vóór de opening per e-mail (jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu) worden verstuurd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

Verzoeken om bijkomende inlichtingen mogen uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de website voor e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977 op het tabblad „Vragen en antwoorden” door te klikken op „Een vraag stellen”. De aanbestedende dienst is niet verplicht te antwoorden op verzoeken om bijkomende inlichtingen die minder dan 5 werkdagen vóór de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen zijn ontvangen.

De aanbestedende dienst mag op eigen initiatief de geïnteresseerde partijen op de hoogte brengen van een fout, onnauwkeurigheid, weglating of een andere schrijffout in de tekst van de oproep tot inschrijving.
Alle bijkomende inlichtingen, met inbegrip van bovengenoemde informatie, worden bekendgemaakt op de hiervoor vermelde website voor e-tendering. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is uw verantwoordelijkheid om deze tijdens de aanbestedingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21.7.2015