Leveringen - 268670-2022

20/05/2022    S98

Kroatië-Sisak: Elektriciteit

2022/S 098-268670

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KOMUNALAC SISAK D.O.O.
Nationaal identificatienummer: 28236957305
Postadres: CAPRAŠKA ULICA 8
Plaats: SISAK
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Postcode: 44010
Land: Kroatië
Contactpersoon: Josipa Vugić
E-mail: vugicj@komunalac-sisak.hr
Telefoon: +385 44525789
Fax: +385 44525788
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.komunalac-sisak.hr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sisački vodovod d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 84218628128
Postadres: Obala Ruđera Boškovića 10
Plaats: Sisak
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Postcode: 44000
Land: Kroatië
E-mail: sandra.divjakinja@isackivodovod.hr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sisackivodovod.hr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Auto promet Sisak d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 71445870691
Postadres: Zagrebačka 19
Plaats: Sisak
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Postcode: 44000
Land: Kroatië
E-mail: uprava@auto-promet-sisak.hr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.auto-promet-sisak.hr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 74724522703
Postadres: Trg Josipa Mađerića 1
Plaats: Sisak
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Postcode: 44000
Land: Kroatië
E-mail: sanja@trznica-sisak.hr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tržnica-sisak.hr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gradska groblja Viktorovac d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 47991523864
Postadres: Antuna Grahovara 2
Plaats: Sisak
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Postcode: 44000
Land: Kroatië
E-mail: racunovodstvo@ggvsk.hr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ggvsk.hr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 25388753075
Postadres: Trg Josipa Mađerića 1
Plaats: Sisak
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Postcode: 44000
Land: Kroatië
E-mail: dmajic@gos.hr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gos.hr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komunalac Sisak d.o.o
Nationaal identificatienummer: 28236957305
Postadres: Capraška ulica 8
Plaats: Sisak
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Postcode: 44000
Land: Kroatië
E-mail: vugicj@omunalac-sisak.hr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.komunalac-sisak.hr
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava električne energije

Referentienummer: EMV 1/22J
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 432 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR028 Sisačko-moslavačka županija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 432 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022