Leveringen - 268893-2022

20/05/2022    S98

Denemarken-Horsens: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2022/S 098-268893

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fællesindkøb Midt
Nationaal identificatienummer: 29189889
Postadres: Rådhustorvet 4
Plaats: Horsens
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8700
Land: Denemarken
Contactpersoon: Heidi Backmann Jensen
E-mail: hbaj@fikm.dk
Telefoon: +45 76292025
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://fikm.dk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hedensted Kommune
Nationaal identificatienummer: 29 18 95 87
Postadres: Niels Espes vej 8
Plaats: Hedensted
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8722
Land: Denemarken
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hedensted.dk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Horsens Kommune
Nationaal identificatienummer: 29 18 98 89
Postadres: Rådhustorvet 4
Plaats: Korsens
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8700
Land: Denemarken
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://horsens.dk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Odder Kommune
Nationaal identificatienummer: 32 26 43 28
Postadres: Rådhusgade 3
Plaats: Odder
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8300
Land: Denemarken
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.odder.dk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hjarnø Færgefart
Nationaal identificatienummer: 69 88 54 54
Postadres: Hjarnø Havn
Plaats: Juelsminde
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 7130
Land: Denemarken
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://xn--hjarnfrgefart-8fb2y.dk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samn Forsyning ApS
Nationaal identificatienummer: 38 22 25 89
Postadres: Alrøvej 11
Plaats: Horsens
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8700
Land: Denemarken
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.samn.dk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Horsens Vand A/S
Nationaal identificatienummer: 32 56 01 56
Postadres: Alrøvej 11
Plaats: Horsens
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8700
Land: Denemarken
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.samn.dk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Odder Spildevand A/S
Nationaal identificatienummer: 33 03 66 04
Postadres: Rude Havvej 9
Plaats: Odder
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8300
Land: Denemarken
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.samn.dk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hedensted Spildevand A/S
Nationaal identificatienummer: 32 65 82 10
Postadres: Ørumvej 48
Plaats: Daugård
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8721
Land: Denemarken
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hspv.dk/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Indkøb og levering af brændstof til Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Referentienummer: 88.00.00-P00-1-22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbuddet er opdelt i to delaftaler, som begge omfatter Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Delaftale 1 omfatter alle de brændstoffer der leveres til ordregivernes egne tankanlæg, for nuværende Diesel B7, Diesel B0, Benzin Blyfri 95, Fyringsolie, Marinediesel, Specialbenzin og additiver. Hjarnø Færgefart deltager på option på delaftale 1. Der forventes 1 leverandør på delaftalen. Delaftale 2 omfatter levering af Diesel B7 og Benzin Blyfri 95 på tankstationer via tankkort eller elektronisk løsning. Samn Forsyning (herunder Horsens Vand og Odder Spildevand) samt Hedensted Spildevand deltager på option p delaftale 2. Der forventes 3 leverandører på delaftalen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 68 000 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brændstof til egne tankanlæg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132000 Benzine
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
09134000 Gasolie
09135000 Stookoliën
09134100 Dieselolie
09135100 Stookolie
09134200 Dieselbrandstof
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042 Østjylland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Delaftale 1 omfatter alle de brændstoffer der leveres til ordregivernes egne tankanlæg, for nuværende Diesel B7, Diesel B0, Benzin Blyfri 95, Fyringsolie, Marinediesel, Specialbenzin og additiver. Hjarnø Færgefart deltager på option på delaftale 1. Der forventes 1 leverandør på delaftalen. Den forventede omsætning i volumen fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diesel B7 og Benzin Blyfri 95 på tankstationer via tankkort eller elektronisk løsning

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132000 Benzine
09132100 Loodvrije benzine
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
30163100 Tankkaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042 Østjylland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Delaftale 2 omfatter levering af Diesel B7 og Benzin Blyfri 95 på tankstationer via tankkort eller elektronisk løsning. Samn Forsyning (herunder Horsens Vand og Odder Spildevand) samt Hedensted Spildevand deltager på option p delaftale 2. Der forventes 3 leverandører på delaftalen. Den forventede omsætning i volumen fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Antal tilbudte tankstationer / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 036-092212
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: Delaftale 1
Benaming:

Brændstof til ordregivers egne tankanlæg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: YX Danmark A/S
Nationaal identificatienummer: 33 80 79 10
Postadres: Buddingevej 195
Plaats: Søborg
NUTS-code: DK013 Nordsjælland
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: Delaftale 2
Benaming:

Tankkort til tankstationer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Circle K Danmark A/S
Nationaal identificatienummer: 28 14 24 12
Postadres: Borgmester Christiansens Gade 50
Plaats: København SV
NUTS-code: DK011 Byen København
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: Delaftale 2
Benaming:

Tankkort til tankstationer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DCC Energi A/S
Nationaal identificatienummer: 32 14 18 46
Postadres: Nærum Hovedgade 8
Plaats: Nærum
NUTS-code: DK013 Nordsjælland
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: Delaftale 2
Benaming:

Tankkort til tankstationer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OK a.m.b.a.
Nationaal identificatienummer: 39 17 04 18
Postadres: Åhave Parkvej 11
Plaats: Viby J
NUTS-code: DK042 Østjylland
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Der er angivet den samlede kontraktværdi for delaftale 2 og ikke en værdi pr. indgået kontrakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022