Leveringen - 269211-2022

20/05/2022    S98

Polen-Cieszanów: Fotovoltaïsche zonnecellen

2022/S 098-269211

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Cieszanów
Postadres: ul. Rynek 1
Plaats: Cieszanów
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Postcode: 37-611
Land: Polen
Contactpersoon: Adam Kozicki
E-mail: a.kozicki@cieszanow.pl
Telefoon: +48 166311076
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cieszanow.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów

Referentienummer: O.271.5.2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów, która jest realizowana w ramach projektu „Rozwój OZE

na terenie Gminy Cieszanów”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 723 564.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cieszanów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
45310000 Aanleg van elektriciteit
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45317300 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Cieszanów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cieszanów, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 412 zestawów instalacji fotowoltaicznych,

2) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 7 dni przed montażem, wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym rzutami dachu z umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych w sposób optymalny, umożliwiający największy uzysk energii elektrycznej i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie.

3) dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV,

4) dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 roku modułów PV,

5) dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2021 roku falowników/ inwerterów DC/AC,

6) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym znajdowała się będzie rozdzielnia główna w odległości do 25 metrów w linii prostej,

7) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,

8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm),

9) wpięcie instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnię główną lub inne miejsce w budynku mieszkalnym lub gospodarczym, umożliwiające jej prawidłowe podłączenie,

10) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC)

11) wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy)

12) w przypadku gdy na budynku znajduje się instalacja odgromowa, obowiązkiem Wykonawcy jest podpięcie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji odgromowej,

13) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,

14) uruchomienie układu i regulacje,

15) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,

16) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią internet.) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii; korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,

17) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,

18) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,

19) wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

20) uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu.

21) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.1 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.1 do SWZ.

4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w Załączniku Nr 1.1 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych (część 1 zamówienia).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego / Weging: 5%
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprawność modułu fotowoltaicznego / Weging: 10%
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik temperaturowy Pmax / Weging: 15%
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik wypełnienia FF / Weging: 10%
Prijs - Weging: 60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0031/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Cieszanów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45330000 Loodgieterswerk
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
09100000 Brandstoffen
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Cieszanów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Cieszanów, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 149 zestawów instalacji kolektorów słonecznych,

2) montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 60° oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -45° do +45°,

3) w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń kolektorów podczas transportu na dach, należy zastosować transport za pomocą dźwigu lub systemowych drabin z elektryczną wciągarką,

4) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

5) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

6) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,

7) montaż grupy pompowej,

8) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych, zbiorniku oraz na kotle,

9) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

10) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

11) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

12) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były roboty budowlane,

13) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,

14) podłączenie górnej wężownicy zasobnika z drugim źródłem ciepła (istniejący kocioł na paliwo stałe) wraz z kompletną grupą pompową, należy podłączyć ją do sterownika solarnego i zaprogramować jej działanie we współpracy z kotłem,

15) wykonawca ma obowiązek przeszkolić użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi napisaną językiem nietechnicznym oraz ogólny schemat instalacji.

16) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.2 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.2 do SWZ.

4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych (część 2 zamówienia).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Weging: 10%
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik utraty ciepła a1 liczony od powierzchni apertury / Weging: 10%
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik zależności temperatury a2 liczony od powierzchni apertury / Weging: 10%
Kwaliteitscriterium - Naam: Grubość izolacji dolnej kolektora słonecznego / Weging: 10%
Prijs - Weging: 60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0031/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Cieszanów

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44621220 Ketels voor centrale verwarming
45331110 Installeren van boilers
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Cieszanów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Cieszanów, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 22 sztuk kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem,

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

6) wykonanie montażu pomp obiegowych,

7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.3 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.3 do SWZ.

4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:

4.3.3. załączniku Nr 1.3 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kotłów na biomasę oraz pomp ciepła (część 3 zamówienia),

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprawność kotła / Weging: 40%
Prijs - Weging: 60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0031/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511110 Warmtepompen
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Cieszanów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 44 sztuk pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1.4 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.4 do SWZ.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.4 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji pomp ciepła (część 4 zamówienia).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik COP wg PN-EN 14511 lub równoważnej przy A2/W35 / Weging: 10%
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik SCOP wg PN-EN 14825 lub równoważnej dla klimatu umiarkowanego 35ºC / Weging: 10%
Kwaliteitscriterium - Naam: Klasa energetyczna (zgodnie z ErP; przy 35ºC / 55ºC) / Weging: 10%
Kwaliteitscriterium - Naam: Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (LPA wg EN11203 lub równoważnej, w odległości 2 m) / Weging: 10%
Prijs - Weging: 60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0031/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 213-561071
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cieszanów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FlexiPower Group Sp. o.o. Sp. K.
Postadres: Kudrowice 12
Plaats: Pabianice
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 95-200
Land: Polen
Internetadres: https://flexipowergroup.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 527 049.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 974 405.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Cieszanów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FlexiPower Group Sp. o.o. Sp. K.
Postadres: Kudrowice 12
Plaats: Pabianice
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 95-200
Land: Polen
Internetadres: https://flexipowergroup.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 599 100.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 773 809.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Cieszanów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Balka.pl Daniel Bałka
Postadres: ul. Kolejowa 1
Plaats: Łaszczów
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 22-650
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 318 200.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 379 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FlexiPower Group Sp. o.o. Sp. K.
Postadres: Kudrowice 12
Plaats: Pabianice
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 95-200
Land: Polen
Internetadres: https://flexipowergroup.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 169 535.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 595 750.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-675
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: http://www.przetargi.cieszanow.eu

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-675
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022