Leveringen - 269301-2022

20/05/2022    S98

Bulgarije-Dobrich: Elektriciteit

2022/S 098-269301

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oblastna direktsiya na MVR (ODMVR) - Dobrich
Nationaal identificatienummer: 129009965
Postadres: gr.Dobrich, ul. "Maksim Gorki" No. 12
Plaats: Dobrich
NUTS-code: BG332 Добрич / Dobrich
Postcode: 9300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Zhivka Eneva Miteva
E-mail: oring@abv.bg
Telefoon: +359 58658213
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvr.bg/dobrich
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/21465
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за недвижимите имоти, управлявани от ОДМВР-Добрич

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Обявяване на процедура на договаряне без публикуване на обявление във връзка с необходимостта от сключване на договор за доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за недвижимите имоти, управлявани от ОДМВР-Добрич.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG332 Добрич / Dobrich
Voornaamste plaats van uitvoering:

Доставката на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция се осъществява до всички обекти, предоставени в управление на ОДМВР-Добрич

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обявяване на процедура на договаряне без публикуване на обявление във връзка с необходимостта от сключване на договор за доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за недвижимите имоти, управлявани от ОДМВР-Добрич.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

На основание чл.79, ал.1, т. 3, б. "в" от ЗОП поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, когато са налице "изключителни права", включително на права на интелектуална собственост. "Изключителни права", съгласно §2, т.47 от ЗОП са "права, предоставени от компетентен орган по силата на законов, подзаконов или административен акт, по силата на който се запазва упражняването на секторни дейности за един или повече субекти, поради което съществено се засяга възможността на други субекти да извършват такава дейност". Доставката на ел. енергия от доставчик от последна инстанция подлежи на лицензиране съгласно чл.39, ал.1, т.13 от Закона за енергетиката, като за една обособена територия се издава една лицензия за доставка на ел. енергия от доставчик от последна инстанция. "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД е носител на изключителни права по смисъла на ЗОП, съгласно издадена от КЕВР лицензия № Л-410-17/01.07.2013г. за доставчик от последна инстанция.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 43888
Benaming:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за недвижимите имоти, управлявани от ОДМВР-Добрич

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
Nationaal identificatienummer: 103533691
Postadres: Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик №258
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331 Варна / Varna
Postcode: 9009
Land: Bulgarije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022