Leveringen - 269370-2022

20/05/2022    S98

Frankrijk-Faulquemont: Elektriciteit

2022/S 098-269370

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: sebvf
Nationaal identificatienummer: 20008018200013
Postadres: 13 rue du Moulin
Plaats: Faulquemont
NUTS-code: FR France
Postcode: 57380
Land: Frankrijk
E-mail: contact@sebvf.com
Telefoon: +33 387293031
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sebvf.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-demat.com:443/11102
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Syndicat mixte
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Producteur et distributeur d'eau potable

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

fourniture et acheminement d'électricité et fourniture de services associés

Referentienummer: ACCORD-CADRE no2022-169-F/AO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

accord-Cadre sur 4 ans afin de couvrir la période 2024 à 2027 pour la fourniture d'électricité

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 100 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65300000 Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33 Moselle
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

fourniture et acheminement d'électricité et fourniture de services associés

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: technique / Weging: 20
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 055-140873
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ACCORD-CADRE no2022-169-F/AO
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: energem
Postadres: 2 Place du pontiffroy
Plaats: Metz
NUTS-code: FR France
Postcode: 57014
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: edf
Postadres: 8 place de la republique
Plaats: Nancy
NUTS-code: FR France
Postcode: 54005
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: tribunal administratif de strasbourg
Postadres: 31 Avenue de la Paix
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022