Leveringen - 269510-2022

20/05/2022    S98

Slovenië-Maribor: Elektriciteit

2022/S 098-269510

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 8709459000
Postadres: Zagrebška cesta 30
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI Slovenija
Postcode: 2000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Damjan Jošt
E-mail: damjan.jost@jhmb.si
Telefoon: +386 31694406
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.jhmb.si/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Izvajanje strokovnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava električne energije za potrebe Javnega podjetja Marprom d.o.o. (z upoštevanjem okoljskih vidikov)

Referentienummer: JN-0004/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je dobava električne energije za potrebe Javnega podjetja Marprom d.o.o. Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 129 297.32 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI Slovenija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je dobava električne energije za potrebe Javnega podjetja Marprom d.o.o. Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 025-060747
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 3991008000
Postadres: Vetrinjska ulica 2
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI Slovenija
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 129 993.81 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 129 297.32 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.
Postadres: Zagrebška cesta 30
Plaats: Maribor
Postcode: 2000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022