Leveringen - 269584-2022

20/05/2022    S98

Polen-Kalisz: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2022/S 098-269584

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 082-220483)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Energia Centrum Karina Gawłowska - Pełnomocnik Zamawiających
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL Polska
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Września
Nationaal identificatienummer: 7891001386
Plaats: Września
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-300
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 7890009517
Plaats: Września
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-300
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 7890001869
Plaats: Września
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-300
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Wrzesiński
Nationaal identificatienummer: 7891726801
Plaats: Września
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-300
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: "Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w Restrukturyzacji"
Nationaal identificatienummer: 7891692746
Plaats: Września
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-300
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina i Miasto Pyzdry
Nationaal identificatienummer: 7891649986
Plaats: Pyzdry
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-310
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Nekla
Nationaal identificatienummer: 7891721548
Plaats: Nekla
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-330
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miłosław
Nationaal identificatienummer: 7891638190
Plaats: Miłosław
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-320
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 7891789641
Plaats: Miłosław
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-320
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Nationaal identificatienummer: 5140257776
Plaats: Ostrzeszów
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 63-500
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Słupca
Nationaal identificatienummer: 6671764408
Plaats: Słupca
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-400
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Słupca
Nationaal identificatienummer: 6671739385
Plaats: Słupca
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-400
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Nationaal identificatienummer: 6181003820
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-800
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kęszka
E-mail: przetargi@pzp.ovh
Telefoon: +48 530035747
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.przetargi-pzp.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Referentienummer: EC-EE-01-2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. dla 13 uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej (zwanej SGZEE) w łącznej szacunkowej wielkości 48 440 298,0 kWh do 932 PPE na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz na wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 082-220483

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 21/08/2022
Te lezen:
Datum: 04/09/2022
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/05/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

W związku z tym, iż Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia (zg. z sekcją II.2.5) - Kryteria udzielenia zamówienia ), Zamawiający informuje o dokonanej modyfikacji SWZ w zakresie jednego z kryterium. Szczegóły dostępne są w dokumentacji zamówienia (modyfikacji SWZ) na stronie internetowej prowadzonego postępowania.