Služby - 269605-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

01/08/2015    S147    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Tím hodnotenia podporných služieb

2015/S 147-269605

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, oddelenie R.5 – Financie, zmluvy, audit
rue de la Loi 41, kancelária 03/030
Kontaktná osoba: Jean-Hervé Ramat
1049 Brusel
Belgicko
E-mail: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
rue de la Loi 41
1049 Brusel
Belgicko
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
rue de la Loi 41
1049 Brusel
Belgicko
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: Služby týkajúce sa uplatňovania vonkajšej pomoci EÚ.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Tím hodnotenia podporných služieb.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: všetky krajiny.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Cieľom súťaže je zriadiť tím hodnotenia podporných služieb (ESST), ktorý bude poskytovať technickú a administratívnu podporu pre manažérov úloh v rámci GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj na riaditeľstve a delegáciách EÚ, ktorá sa bude týkať plánovania, riadenia a šírenia/zavádzania programov vonkajšej pomoci.
ESST bude riadiť oddelenie hodnotenia GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

75100000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
4 000 000 EUR (2 000 000 EUR na 24-mesačnú zmluvu s možnosťou 1 predĺženia).
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 1
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozri súťažné podklady.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pozri súťažné podklady.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 125-228602 z 2.7.2015

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
28.9.2015 - 23:59
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Iné: Podľa možnosti v angličtine na zjednodušenie spracovania.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 5.10.2015 - 15:00

Miesto:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, oddelenie R5, rue de la Loi 41, 1049 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Náležite oprávnené osoby zastupujúce súťažiace firmy s predbežným oznámením ich prítomnosti e-mailom (pozri bod I.1 vyššie) minimálne 1 týždeň pred dátumom otvárania obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
VI.3)Doplňujúce informácie

Podmienky účasti (spôsobilosť, kritériá vylúčenia a kritériá výberu), ako aj kritériá vyhodnotenia ponúk a ich váhovanie budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Spôsoby predloženia ponuky sú podrobne uvedené vo výzve na súťaž. Pri predložení ponuky sa majú používať povinné formuláre. Všetky tieto dokumenty sú dostupné v súťažných podkladoch na tejto adrese – https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005 (pod záložkou „Document library“).

VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Všeobecný súd
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxemburg
Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20.7.2015